Author Archive

Trybunał UE ws kompetencji transgranicznych techników dent.

paragraf
Baza Orzeczeń:
palec2
do czego może mi przydać się "orzecznictwo"?

SN Sądów Adm

Trybunału Konst.

 

Samodzielne korzystanie z orzecznictwa podczas sporów jest oczywiście trudne. Warto jednak przejrzeć niektóre pozycje i przekonać się czy rzeczywiście jesteśmy w obliczu wymiaru sprawiedliwości tak bezbronni?

zagadnienie przedstawione Komisji Stm NRL
na pos.w.dniu 6.10.2017 przez dr Annę Lellę
opr.Redakcji

Wyrok Trybunału Sprawiedliości Unii Europejskiej z 21 września 2017r  w sprawie C‑125/16

Co było przedmiotem postepowania?

Skarżący (m.in osoba, która nabyła uprawnienia klinicznego technika dent w Wlk.Brytani) wnieśli do sądu skargę zmierzającą do uzyskania uznania na Malcie kwalifikacji zawodowych klinicznych techników dentystycznych. W swojej skardze domagali się zobowiązania Malty do  wpisania do stosownego rejestru na Malcie klinicznych techników dentystycznych uznanych w innych państwach członkowskich i umożliwienie im wykonywania tego zawodu w tym państwie członkowskim. Skarżący domagali się też stwierdzenia przez sąd, że kliniczni technicy dentystyczni mogą wykonywać swój zawód także wobec pacjentów, którzy nie zostali do nich skierowani przez lekarza dentystę.

Istotne okoliczności:

  • Na Malcie (podobnie jak w RP)nie funkcjonuje zawód klinicznego technika dent.
  • Skarżący  nie domagali się częściowego dostępu do zawodu lekarza dentysty.

Sentencja:

Wykładni art. 49 TFUE, art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w brzmieniu ustalonym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r., należy dokonywać w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego […], zgodnie z którym czynności technika dentystycznego muszą być wykonywane we współpracy z lekarzem dentystą w zakresie, w jakim w myśl tego uregulowania wymóg ten znajduje zastosowanie do klinicznych techników dentystycznych, którzy uzyskali swoje kwalifikacje zawodowe w innym państwie członkowskim i chcą wykonywać swój zawód w tym pierwszym państwie członkowskim.

 

Skarżący powoływali się na zapisy dyrektywy 2005/36
zwiń/rozwiń

Artykuł 4 tej dyrektywy, zatytułowany „Skutki uznania”, stanowi:
„1.      Uznanie kwalifikacji zawodowych przez przyjmujące państwo członkowskie pozwala beneficjentom na uzyskanie w tym państwie członkowskim dostępu do tego samego zawodu, w odniesieniu do którego posiadają kwalifikacje w rodzimym państwie członkowskim [państwie członkowskim pochodzenia], oraz wykonywanie tego zawodu w przyjmującym państwie członkowskim na tych samych warunkach, jakie obowiązują obywateli przyjmującego państwa członkowskiego.
2.      Dla celów niniejszej dyrektywy zawód, który wnioskodawca pragnie wykonywać w przyjmującym państwie członkowskim, uznaje się za ten sam, do którego wykonywania kwalifikacje wnioskodawca posiada w rodzimym państwie członkowskim [państwie członkowskim pochodzenia], jeżeli w obu przypadkach chodzi o porównywalną działalność.
3.      W drodze odstępstwa od ust. 1 częściowy dostęp do zawodu w przyjmującym państwie członkowskim jest przyznawany na warunkach określonych w art. 4f”.
       Zgodnie zaś z art. 4f dyrektywy 2005/36, zatytułowanym „Dostęp częściowy”:
„1.      Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego po indywidualnym rozpatrzeniu każdego wniosku przyznaje dostęp częściowy do działalności zawodowej na terytorium tego państwa wyłącznie wtedy, gdy są spełnione wszystkie następujące warunki:
a)      specjalista jest w pełni uprawniony do wykonywania w rodzimym państwie członkowskim [państwie członkowskim pochodzenia] działalności zawodowej, w odniesieniu do której ma mieć przyznany dostęp częściowy w przyjmującym państwie członkowskim;
[…]”.
 
ponadto:
Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 akapit pierwszy omawianej dyrektywy, w wypadku gdy w przyjmującym państwie członkowskim dostęp do zawodu regulowanego lub jego wykonywanie są uzależnione od posiadania określonych kwalifikacji zawodowych, właściwy organ tego państwa członkowskiego zezwala wnioskodawcom na dostęp do tego zawodu i jego wykonywanie na tych samych warunkach, jakie stosuje się wobec własnych obywateli, jeśli posiadają oni poświadczenie kompetencji lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 11 tej dyrektywy, wymagany przez inne państwo członkowskie do celów dostępu do tego samego zawodu i jego wykonywania na terytorium tego państwa.
Sformułowanie „ten sam zawód” zawarte w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2005/36 należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy ono zawodów, które w państwie członkowskim pochodzenia oraz w przyjmującym państwie członkowskim są albo identyczne, albo analogiczne, albo – w pewnych wypadkach – po prostu ekwiwalentne pod względem działalności, jakie obejmują.
 
Pytania Sądu Maltańskiego:
zwiń/rozwiń

1)      Czy wydany przez maltański organ ds. służby zdrowia zakaz wykonywania lub odmowa uznania zawodu klinicznego technika dentystycznego/protetyka, w sytuacji gdy mimo braku dyskryminacji pod względem prawnym obywatele innych państw członkowskich, którzy wystąpili ze stosownym wnioskiem, zostają w praktyce pozbawieni dostępu do wykonywania swego zawodu na Malcie, są niezgodne z zasadami i postanowieniami regulującymi utworzenie jednolitego rynku, a w szczególności tymi, które wynikają z art. 49 , 52  i 56 TFUE, w okolicznościach, w których nie powstaje żadne zagrożenie dla zdrowia publicznego?
2)      Czy dyrektywa [2005/36] powinna być stosowana w odniesieniu do klinicznego technika dentystycznego, zważywszy na okoliczność, że w sytuacji gdy proteza okaże się wadliwa, jedyną tego konsekwencją jest powstanie konieczności naprawy lub wymiany wadliwego urządzenia dentystycznego, co nie stwarza żadnego zagrożenia dla pacjentów?
3)      Czy kwestionowany w niniejszej sprawie zakaz wydany przez maltański organ ds. służby zdrowia ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego, zważywszy, że wszelkie wadliwe protezy można wymienić bez stwarzania żadnego zagrożenia dla pacjentów?
4)      Czy sposób, w jaki superintendent interpretuje i wykonuje dyrektywę [2005/36] w odniesieniu do klinicznego technika dentystycznego, którzy wystąpili z wnioskiem o uznanie do tego samego maltańskiego organu ds. służby zdrowia, stanowi naruszenie zasady proporcjonalności?”.
 
W sprawie stanowisko zajął Rzecznik Generalny UE
Zauważył , iż  z art. 4 dyrektywy 2005/36, interpretowanego w świetle jej motywu 3, to do przyjmującego państwa członkowskiego należy określenie – z poszanowaniem prawa Unii – warunków wykonywania zawodu regulowanego. Z tego właśnie względu osoba wykonująca zawód klinicznego technika dentystycznego w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie może powoływać się na przepisy dyrektywy 2005/36 dla zanegowania wymogu wykonywania zawodu technika dentystycznego we współpracy z lekarzem dentystą takiego jak rozpatrywany w postępowaniu głównym.
Trybunał uznał za trafne spostrzeżenie Rzecznika generalnego, że przyjęcie odmiennego rozwiązania w tej kwestii oznaczałoby, że państwo członkowskie musiałoby powielić warunki wykonywania zawodu obowiązujące w innych państwach członkowskich oraz pozwalałoby na wykorzystanie tej dyrektywy jako środka służącego obejściu wymogów wykonywania zawodów regulowanych, które przecież nie zostały zharmonizowane.
 
Wobec czego, Trybunał postanowił jak w sentencji.- państwo członkowskie przyjmujące  może ustanowić prawo nakładające obowiązek dla pracy klinicznej jakie obowiązują w danym państwie- w tym przypadku praca klinicznego technika dentystycznego tylko we współpracy i na zlecenie lekarza dentysty.
 

 

Projekt uchwały ws składek- lekarze emeryci

 

                Andrzej Cisło

członek Naczelnej Rady Lekarskiej

Poznań 11 września 2017r

Naczelna Rada Lekarska

W związku z Apelem nr 2 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z 1 kwietnia 2017r skierowanym do NRL a dotyczącym konieczności zmiany zasad pobierania składek członkowskich od lekarzy emerytów, jako członek NRL i jednocześnie członek Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Zjazdu tej Izby

wnoszę o rozpatrzenie przez Wysoką Radę

na jednym z pozostałych w 2017r posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej, projektu nowelizacji tej Uchwały.

Andrzej Cisło

cztaj też:"Dwa Apele Zjazdu"

 
co wprowadzić ma  projektowana zmiana?

Ponieważ uchwała w obecnym kształcie nieco "bezlitośnie" nakazuje lekarzom emerytom wpłacenie pełnej składki nawet w przypadku osiągania niewielkiego przychodu, projekt postuluje utworzenie odrębnej  kategorii składkowej (10 zł /mc) dla tych lekarzy emerytów i rencistów, którzy nie osiągają poza emeryturę lub rentą dochodu wyższego od dochodów lekarzy stażystów

Projekt Uchwały

[projekt]

Uchwała NR…

Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia….

w sprawie zmiany uchwały o wysokości składki członkowskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej  z dnia 5 września 2014r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Składkę w wysokości 10 zł miesięcznie opłaca:

  1. lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, zwany dalej „lekarzem stażystą”;
  2. lekarz będący:

-rencistą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz.U….)  lub ustaw odnoszących się do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, lub

– emerytem w rozumieniu przepisów , o których mowa powyżej  i ukończył 60 lat- w przypadku kobiety lub 65 lat- w przypadku mężczyzny

który  poza świadczeniem emerytalnym lub rentowym osiąga dochód nieprzekraczający wysokość rocznego dochodu  osiąganego przez lekarza stażystę, ustalonego zgodnie z przepisami dotyczącymi odbywania stażu podyplomowego.”

2)w §1  po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„2a. Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę w stosunku do lekarza, o którym mowa  w ust.2 pkt 2 ,  jeżeli lekarz złoży odpowiedni pisemny wniosek, przedstawi decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu emerytury lub renty i złoży oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu lub kserokopię zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku”

3)w §5 prostuje się mylnie podaną datę podjęcia tracącej moc uchwały 8/08/V z „4 kwietnia 2004r” na „4 kwietnia 2008r”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Uzasadnienie

 XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL wskazał na niestosowność  wyłączenia z przesłanek zwolnienia lekarza z obowiązku opłacania składki członkowskiej faktu osiągania przychodu ze źródeł  wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pożądanym ze wszech miar stanem winna być sytuacja, kiedy odchodzący na emeryturę lekarz posiada poza emeryturą oszczędności, które rozsądnie inwestowane dają mu dodatkowe zabezpieczenie (lokaty, obligacje,jednostki funduszy). Te zaś i tak obłożone są w Polsce dość dużym podatkiem od zysków z inwestycji kapitałowych (tzw. „podatek Belki”). Podczas dyskusji delegaci wskazywali, że przesłanką zniesienia zwolnienia od składki Naczelna Rada uczyniła nie dochód a wręcz przychód (który jak wiadomo dochodu nie gwarantuje) . W projekcie powrócono do zasady obowiązującej pod rządami uchwały NRL 8/08/V- składki dla lekarzy emerytów w wysokości 10 zł pod wskazanymi w uchwale warunkami . Projektowane zapisy umożliwiają opłacanie obniżonej składki w przypadku częściowego zatrudnienia przy pobieranej emeryturze lub rencie i jednocześnie nie wykluczają całkowitego zniesienia obowiązku wnoszenia składki, z chwilą ukończenia 75 r życia lub nieosiągania żadnego przychodu (wówczas restrykcyjne pojęcie przychodu może pozostać) poza emeryturą lub rentą  (§3 uchwały z września 2014r) .

 

 

Opieka szkolna jednak „na mieście”?

Rzeczpospolita cytuje min.Zalewską

Polska nie zaskarży rozp.UE ws rtęci

nadeszła w tej sprawie odpowiedź MZ