Stanowisko Prezydium Komisji Stomatologicznej w Szczecinie

Stanowisko

Prezydium Komisji Stomatologicznej

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Szczecinie

z dnia 14 marca 2008r.

w sprawie autonomii środowiska stomatologów


§1.

Przyjmuje się dokument ?Założenia do dyskusji o autonomii lekarzy dentystów w ramach wspólnej Izby? stanowiący załącznik nr1 do niniejszej uchwały

§2.

1. Komisja Stomatologiczna ORL przekazuje przyjęty dokument Naczelnej Radzie Lekarskiej i Komisji Stomatologicznej NRL

2. W związku z toczącymi się pracami nad nową ordynacją wyborczą do izb lekarskich Komisja uznaje za niezbędne zwrócenie się do delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy ? lekarzy dentystów oraz przewodniczących komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich z pytaniem dotyczącym konieczności wprowadzenia zmian do przedstawionego przez Krajową Komisję Wyborczą projektu.

§3.

Komisja Stomatologiczna ORL zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Komisji Stomatologicznej NRL z wnioskiem o wstrzymanie się z określaniem w projekcie ustawy o izbach lekarskich przymiotnikowości wyborów do czasu ostatecznej decyzji o autonomii lekarzy dentystów.

Sekretarz Przewodniczący

Komisji Stomatologicznej Komisji Stomatologicznej

Otrzymują:

-Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Konstanty Radziwiłł

– Wiceprezes NRL dr Ana Lella

– Członkowie Komisji Stomatologicznej NRL

– Komisje Stomatologiczne Okręgowych Rad Lekarskich

Załącznik nr 1

Założenia do dyskusji o autonomii lekarzy dentystów w ramach wspólnej Izby

Nowe rozwiązanie organizacyjne wyborów do izb lekarskich opierać się powinno na założeniu prawa lekarzy dentystów do właściwej reprezentacji interesów osobnego zawodu ( bo taki osobny zawód wykonują lekarze dentyści).

Jest to prawo, które jest ?przyrodzone? każdej mniejszości (szczególnie tak licznej ) i nie może być ograniczane brakiem aktualnej stosownej uchwały gremium stomatologicznego choćby z 3 względów:

1. Istnieje już jasno wyrażona w 2002 roku wola środowiska stomatologów ? członków komisji stomatologicznej NRL i przedstawicieli lekarzy dentystów z okręgowych rad lekarskich ,

2. W izbach lekarskich nie ma żadnego stałego ogólnopolskiego reprezentatywnego gremium stomatologów a nie można domniemywać braku woli korporacji dentystów posiadania autonomii po braku aktualnej jednomyślności w dwudziestokilkuosobowej Komisji Stomatologicznej NRL,

3. Sam ustawodawca przewidział ochronę interesów odrębnych grup zawodowych choćby poprzez ustanowienie Wojskowej Izby Lekarskiej

Cele jakie przyświecają powrotowi do dyskusji o autonomii:

  1. Uzyskanie prawa do samodzielnego decydowania w sprawach dotyczących stomatologii i zawodu lekarza dentysty.
  2. upodmiotowienie delegatów i przydanie im dodatkowych kompetencji włączy ich bardziej w prace na rzecz samorządu , zwiększy znaczenie ich opinii a także zwiększy ich odpowiedzialność przed wyborcami.

Fakty:

? Raport Komisji Europejskiej z „peer review” – Przeglądu prac dostosowawczych związanych z harmonizacją oraz implementacją prawa w zakresie uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych (…) – 12 – 14.03.2002 r. Zalecenie nr14. 14. Zmiana przepisów regulujących uprawianie zawodu lekarza dentysty w Polsce może przyczynić się do zwiększenia zaufania społeczeństwa, które zapewnione zostanie o prawidłowym wykonywaniu zawodu lekarza dentysty przez cały okres jego praktyki. Wizytujący zauważyli, że zawód lekarza dentysty nie jest nie zależny, jako że istnieje wspólne ciało regulujące – Izba Lekarzy i Lekarzy Dentystów. W konsekwencji zmiany tytułu na „lekarz dentysta” w momencie wejścia Polski do UE, lekarze i lekarze dentyści winni rozważyć możliwość wprowadzenia zmian.

? Wyniki głosowania zorganizowanego w dniu 14 czerwca 2002r na posiedzeniu Komisji Stomatologicznej NRL w Gdyni głosowało: 32 członków KS NRL i 39 członków okręgowych rad lekarskich . Komisja skrutacyjna ustaliła 3 warianty, z których głosujący wybierali jeden.
1. wariant: Utrzymać stan dotychczasowy?
2. wariant: Autonomia wewnątrz Izby Lekarskiej, czyli utworzenie Naczelnej Rady Lekarsko-Dentystycznej na równych prawach z Naczelną Radą Lekarską?
3. wariant : Utworzyć oddzielną Izbę Lekarsko-Dentystyczną?

Wyniki: Za wariantem 17 osób, za wariantem 244 osoby, za wariantem 322 osoby

? Stanowisko NRL 36/03/IV z 11 kwietnia 2003 w sprawie kierunków prac nad określeniem zasad autonomii lekarzy stomatologów w ramach izb lekarskich tworzonych przez lekarzy i lekarzy stomatologów. Stanowisko to cały czas obowiązuje i pomimo odrzucenia 27.02.2004 przez NRL projektów zmian przygotowanych przez Zespół ds. autonomii lekarzy stomatologów stanowisko to w dalszym ciągu wiąże Naczelną Radę.

? Prace legislacyjne nad całościową zmianą ordynacji wyborczej ? planowane głosowanie w NRL- czerwiec 2008.

Marzec 2008

Apel Prezydium Komisji Stomatologicznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Apel nr 1/2008

Prezydium Komisji Stomatologicznej

Okręgowej Rady Lekarskiej

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

z dnia 14 marca 2008r.


na podstawie §2 i §10 Regulaminu Komisji Stomatologicznej ORL WIL oraz §1 Uchwały nr 1/2006 Komisji Stomatologicznej ORL WIL z dnia 4 lutego 2006 r uchwala się co następuje:

§1.

W związku z pracami nad nowelizacją uchwały Nr 76 /04 /IV NRL z dnia 23 kwietnia 2004 , w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów , Prezydium Komisji Stomatologicznej WIL zwraca się do Prezydium NRL i Komisji Stomatologicznej NRL

o spowodowanie takich zmian w ordynacji wyborczej

aby na wszystkich szczeblach reprezentacji lekarzy dentystów wybierali tylko lekarze dentyści i analogicznie lekarzy wybierali tylko lekarze.

Sekretarz Przewodnicząca

Komisji Stomatologicznej Komisji Stomatologicznej

Anna Tarajkowska Anna Kurhańska-Flisykowska

Otrzymują:

-Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Konstanty Radziwiłł

– Wiceprezes NRL dr Ana Lella

– Członkowie Komisji Stomatologicznej NRL

– Komisje Stomatologiczne Okręgowych Rad Lekarskich

Autonomia potrzebna od zaraz

 

Robert Stępień- "Autonomia potrzebna od zaraz" – 5 marca2008- E-Dentico >>

List Prezesa NRL świadczący świadomości istnhienia 2 odrębnych zawodów

List Prezesa NRL do Komisji Zdrowia Sejmu, w którym K.Radziwiłł wyraźnie pisze (czytaj ) o istnieniu dwóch zawodów zaufania publicznego i o źródłach specyfiki zawodu lekarza dentysty.

Wniosek do KS NRL o rozpatrzenie projektu zmian w ordynacji

Wniosek wiceprzewodniczącego ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej do Komisji Stomatologicznej NRL o rozpatrzenie przedłożonego projektu zmian w ordynacji wyborczej zakładającego wyłączność prawa odpowiednich gremiów stomatologicznych do zgłaszania kandydatur na stanowiska funkcyjne dedykowane stomatologom

Poznań 2007-08-16

Komisja Stomatologiczna
Naczelnej Rady Lekarskiej

Pani Przewodnicząca,
Szanowni Państwo,

Od lat ? można już powiedzieć- wraca temat autonomii stomatologów wewnątrz izb lekarskich.

Historia ostatnich prób jest nam wszystkim dobrze znana. Opierały się one jednak o próby odgraniczenia głosujących (osobne głosowania lekarzy i osobne lekarzy dentystów). Będzie to z przyczyn technicznych i prawnych trudne do zaakceptowania.

A może spróbować z innej strony- ograniczyć prawo zgłaszania kandydatur na stanowiska izbowe dedykowane stomatologom? Jest to może quasi-autonomia (lekarze głosują na lekarzy dentystów i vice versa) ale efekt ten sam- nikt na stanowisko dedykowane stomatologom bez zatwierdzenia przez odpowiednie gremium (100%stomatologiczne) nie zostanie wybrany.

Otrzymuję też czasami od Koleżanek i Kolegów z mojej Izby zapytania w tej sprawie. Biorąc pod uwagę coraz częściej spotykane poglądy lekarzy pracujących dla izb oraz takie kontrowersje , o jakich ostatnio mogliśmy się dowiedzieć przy okazji wyborów uzupełniających w NRL – podjęcie działań przygotowujących reformę ordynacji wyborczej wydaje się niezbędne.

Piszę te słowa przeświadczony, że jedyną możliwością szerokiego zaangażowania się nowych lekarzy dentystów w pracę samorządową jest otwarcie się na nowe środowiska oraz nowe roczniki lekarzy naszej profesji a to wymaga między innymi klarownych zasad wyborczych oraz poszerzenie kręgu decyzyjnego w izbach.

Kluczową rolę odegrać powinno podniesienie rangi delegatów na zjazdy lekarskie. Niezbędne jest wyposażenie np. delegata-lekarza dentysty na zjazd krajowy( który to delegat reprezentuje w końcu ok. 300 lekarzy) w prawo wybierania kandydata do funkcji wiceprezesa NRL i analogicznie delegata na zjazd okręgowy w prawo wskazywania kandydata na wiceprezesa OIL. (Przećwiczyliśmy to ostatnio w Poznaniu i wyglądało to bardzo naturalnie- delegaci na OZL zebrani przez nowego Prezesa WIL wskazali kandydata na wiceprezesa-dentystę i przewodniczącego komisji stomatologicznej.)

Inaczej nie pozbędziemy się atmosfery, że szczyty władzy samorządowej wybierają i przetasowują się same.

Niniejszym więc wnoszę o rozpatrzenie przez Komisję Stomatologiczną NRL mego wniosku o podjęcie dalszych prac nad przedłożonym przeze mnie projektem zmiany uchwały NRL- ordynacja wyborcza , których efektem miałoby być przedłożenie projektu Naczelnej Radzie.

Nie zgłaszam tego wniosku jako wiceprzewodniczący ORL WIL ale jako delegat na Zjazd Krajowy korzystając z naturalnego prawa zgłaszania wniosków organowi, przy wyborze którego uczestniczyłem.

Andrzej Cisło projekt zmian w ordynacji

Autonomia lekarzy dentystów.Czyżby oczekiwania nad miarę?

 

Andrzej Baszkowski- "Autonomia lekarzy dentystów.Czyżby oczekiwania nad miarę?" Gazeta Lekarska nr 6/2004 >>

Dlaczego NRL nie zgodziła sie na autonomię l.dentystów?

 

Zygmunt Wiśniewski – "Kronika Izb Lekarskich" – kartka z 27 lutego 2004- Dlaczego NRL nie zgodziła się na autonomię lekarzy dentystów?  >>

Stanowisko NRLw sprawie kierunków prac nad określeniem zasad autonomii

Stanowisko NRL 36/03/IV z 11 kwietnia 2003 w sprawie kierunków prac nad określeniem zasad autonomii lekarzy stomatologów w ramach izb lekarskich tworzonych przez lekarzy i lekarzy stomatologów