Niezrealizowana prognoza WOW podziału budżetu na lata 2008-2010

 

 

W roku 2007 (sierpień) przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy Radzie Społecznej WOW załączył do dokumentacji izbowej otrzymaną na posiedzeniu Rady Społecznej prognozę rozdziału środków pomiędzy poszczególne pozycje planu finansowego WOW rozpisaną na lata 2008 do 2010 . 

Wg tej prognozy leczenie stomatologiczne w Wielkopolsce miało dysponować w roku 2010 kwotą 176 mln zł co miało stanowić 4,2% planu WOW. 

W rzeczywistości w roku 2010 WOW przeznacza na stomatologię 151 mln zł co stanowi 3,07% budżetu na świadczenia WOW

    PROGNOZA 2008-2010 

Czy plan finansowy NFZ na 2010 jest zgodny z prawem?

 

a wszczególności czy nie narusza postanowień ustawy a przekazaniu środków na wzrost wynagrodzeń?

 news z 25.12.2009 

Ustawa ta przewiduje że  :

Art. 10f.

  1. Ze świadczeniodawcami, z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 10c ust. 1 i 3, i których oferta została wybrana w trybie, o którym mowa w art. 139 ust. 1 ustawy o świadczeniach, Fundusz jest obowiązany zawrzeć umowy, w których suma kwot zobowiązań, o których mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, będzie nie niższa niż suma kwot zobowiązań, o których mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, wynikających z umów zawartych na 2008 r. według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r., z zastrzeżeniem art. 10g ust. 4.

Art. 10g

 1. Świadczeniodawcy, o których mowa w art. 10f, są obowiązani przeznaczyć środki finansowe uzyskane na podstawie art. 10f w części odpowiadającej wysokości środków finansowych uzyskanych z tytułu wzrostu kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, i stawki kapitacyjnej, zgodnie z art. 10c, na wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

No to jak to można zrobić jeśli stomatologia ma w planie finansowym NFZ na 2010 r 8,3% mniej niż w 2008r ?

 TABELE Z ZESTAWIENIEM

 Nie dobija się leżącego, ale jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości co do tego czy prawo zostało naruszone czy nie – prosze bardzo- art 97 ust 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotntnej finansowanych ze środków publicznych:

"Art.97

[…]

3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności:
1) określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej;
[…]"

 

Wydajemy 28 mld zł na leczenie prywatne

 

Już półtora miliona Polaków korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej, dzięki czemu ten rynek wzrósł o 8 proc. i jest wart już 28 mld zł. Najwięcej wydajemy na rehabilitację – 3,5 mld zł rocznie.

Tak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Pharmaceutical Market Analyst (PMR).

Na wartość prywatnego rynku medycznego składają się opłaty za badania, dodatkowe ubezpieczeniapracownikom medyczne, opłaty za leki oraz wykupywane abonamenty. – Firmy coraz chętniej fundują swoim pakiet medyczny, a z naszych badań wynika, że wolą nawet zamrozić pensje, niż rezygnować z prywatnej opieki zdrowotnej – mówi Agnieszka Stawarska, ekspert rynku medycznego z PMR.

 całość- Gazeta Prawna

 Korzystanie z prywatnej opieki med. wg miejsca >>

 

 

Przeciąganie krótkiej kołdry

NFZ rozdysponowuje nadwyżkę środków

Spadek nakładów na opiekę stomatologiczną w 2010r

 

Prezentowana tabela obrazuje spadek nakładów w planie finansowym podpisanym 16 grudnia 2009.

Takie województwa jak Sląsk, Podkarpacie i Pomorze mogą mówić po prostu o zapaści. 28% spadku- tego nie da się zamieść pod dywan ani ukryć bądź pokryć zmienioną organizacją. 

Wielkopolska odnotowuje w tym zestawieniu spadek o 3%

TABELA  

Finanse NFZ a podwyżka wedlowska

czy plan na stomatologię jest zgodny z prawem?

Dane finansowe NFZ i spływ składek w r.2009

 

 

materiał z briefingu prasowego Centrali NFZ w dniu 28 października 2009 >>>

Katalog Stylo

 

W roku 2003 powstała na zlecenie Krakowskiej Izby Lekarskiej szczegółowa wycena wszystkich świadczeń kontraktowanych przez Kasy Chorych. Wycena była naprawdę drobiazgowa i obejmowała wszystko: od uśrednionej stawki czynszu poprzez koszty osobowe aż do serwet, kubków i miarek proszku zużywanych do prania odzieży roboczej. Wykonał ją mgr Waldemar Stylo i od jego nazwiska kalkulację tę utarło się nazywać "Katalogiem Stylo".

    Katalog [do pobrania]  >>>

Nakłady na wielkopolską stomatologię 2001-2007

 

Tabela ilustrująca udział lecznictwa stomatologicznego w planach WRKCh a później WOW NFZ w latach 2001-2007 

 

 

2001 2002 2003 2004 – 1 wersja 2004 – 4wersja 2005 2006 2007
2,85% 3,31% 3,11% 3,04% 2,81% 2,75% 2,85% 2,97%