Pismo do członków Komisji Stomatologicznej NRL ws wagi ustawy ‚wedlowskiej’ dla oferentów

i  pojawiającej się na tym tle sznasy na ujednolicenie stawek za punkt w kontraktach stomatologicznych w Polsce

 

Wystąpienia NRL w sprawie procedur konkursowych

 

 

26 marca 2010 doszło do podjęcia przez NRL  uchwały 16/10/VI o wystąpieniu do MZ o pilny przegląd procedur konkursowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa  .

Zaowocowało to wystąpieniem Prezesa NRL w dniu 30 kwietnia do Minister Kopacz z pismem w tej sprawie . Ponieważ jednak zagadnienia stricte konkursowe nie były tam na pierwszym planie odpowiedź wiceministra Cezarego Rzemka należy uznać za absolutnie nie wnoszącą nic do zagadnień o praworządności konkursów. 

Wobec tego Prezes NRL w dniu 1 lipca 2010 wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

 

Stanowisko NRL z 25.06 w sprawie obowiązku ubezpieczenia

STANOWISKO Nr     /10/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy
i lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska potwierdza wyrażane kilkakrotnie wcześniej stanowisko o konieczności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności zawodowej wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów. Jednocześnie z dezaprobatą Rada przyjmuje przepisy przyjęte w ustawie z dnia 22 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Te wprowadzone w szybkim tempie niejednoznaczne przepisy praktycznie uniemożliwiają  ich wykonanie przez znaczną część środowiska lekarskiego .
Naczelna Rada Lekarska wyraża przekonanie, że konieczna jest pilna nowelizacja przepisów w taki sposób, aby każdy lekarz/lekarz dentysta, bez względu na formę i miejsce wykonywania zawodu, był zobowiązany do posiadania jednej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej obejmującej wszystkie wykonywane przez niego czynności zawodowe.

SEKRETARZ                                       PREZES

Mariusz Janikowski                                Maciej Hamankiewicz