Pismo Porozumienia do MZ ws wyjaśnienia aspektów postepowania konkursowego

 

W pismie Porozumienie zwraca się o wyjasnienie:

  • czy Oddziały NFZ mogą zawierać umowy ju po rozpatrzeniu odwołań dokonanym przez Dyrektora O/NFZ pomimo że oferfenci złożą odwołanie do Prezesa NFZ
  • co z oferentami , których oferta zostala odrzucona? – mają prawo do odwołań a jesli odwołanie przysniesie skutek to prawo do ponownego postepowania. Sęk w tym, że wskazany w tym wypadku tryb postepowania dotyczy tylko tych, których oferty nie zostały odrzucone. Kwadratura koła?

 

pismo z 30.11.2010                                 odpowiedź [news]

Zgłoszenie zainteresowania projektem ustawy o działalności leczniczej

 

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych zgłosiło w trybie ustawy lobbingowej zainteresowanie pracami nad ustawą o działalności leczniczej.

Uwagi ws wykazu leków, które mogą być dostarczane praktykom

 

MZ  skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

W sprawie wykazu zawartego w załączniku nr 1 rozporządzenia Porozumienie Stomatologów zgłosiło Ministerstwu uwagi

więcej

Specjalizacje lekarskie-nowelizacja

czyli oczekiwanie gruntownych zmian!

O prostsze i tańsze audyty zewnętrzne

Pismo Porozumienia Stomatologów do MZ

Szafy z kartami wyrzucić! czyli efekty zabiegów o rozp. ws dokumentacji

a przynajmniej nie kupować nowych- dokumentacja med. w postaci elektronicznej prosta jak nigdy?

 

21 grudnia 2010 Ministter Zdrowia podpisał rozporządzenie ws dokumentacji w brzmieniu,

o które zabiegało Porozumienie 

Pismo Porozumienia Stomatologów do NFZ

ustawa 'wedlowska' musi być przestrzegana

Uwagi nt dokumentacji medycznej

uwagi Porozumienia do projektu rozporządzenia