Art17 ustawy o dzialalności leczn.- kolejny uciążliwy obowiązek

Written by admin on 15 października 2011. Posted in Absurdy prawa medycznego

uchylony

obowiązek uchylony nowelizacją ustawy z 10.06.2016r

 

Przepis ten generuje nowy obowiązek (do tego kwartalny) z dziedziny sprawozdawczości, z którego nie płynie absolutnie żadne dobrodziejstwo dla kogokolwiek

Przepis brzmi:
Art. 17
[…]4. W celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa pracy, kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

Art. 17 poświęcony jest podmiotom leczniczym toteż obowiązek opisany w ust 4 odnosi się zapewne do kierowników podmiotów leczniczych. [dawne zoz]

 I tu pierwsza niedorzeczność: grupowa lub indywidualna praktyka lekarska może zatrudniać pielęgniarkę (pielęgniarki) więc pominięcie praktyk zawodowych zaciemni obraz.
 Zupełnie nie wiadomo jak ustawodawca wyobrażał sobie sposób monitorowania przestrzegania prawa pracy za pomocą danych liczbowych (bez liczby etatów) a przede wszystkim zestawiając umowy cywilnoprawne z umowami "podmiot-praktyka w podmiocie" zamiast zestawić zatrudnienie kodeksowe ze wszystkimi pozostałymi  formami.  Ponadto umową cywilnoprawną jest również umowa spółki , więc wykonujący zawód wspólnik podmiotu leczniczego choć de facto jest pracodawcą też będzie musiał być wykazany.
Być może u podstaw leży wiara, że członkowie samorządów: lekarskiego i pielęgniarskiego informują swoje izby o fakcie zatrudnienia kodeksowego. Ustawodawca powinien jednak przewidzieć, że  takie dane spływają do izb lekarskich i pielęgniarskich niesystematycznie.

 Zachodzi również pytanie(gdyż z przepisu to jasno nie wynika)  czy kierownicy podmiotów nie "zatrudniających" ani lekarzy , ani pielęgniarek, ani diagnostów laboratoryjnych (diagności też posiadają samorząd zawodowy) też muszą wysłać sprawozdanie? Jeśli sprawozdania nadeśle np. 35% podmiotów leczniczych to nie do końca będzie można ocenić czy pozostałe 65% nie zatrudnia nikogo , czy też może jakaś część tych podmiotów zatrudnia, ale uchyla się od obowiązku sprawozdania .

W rzeczy samej-niemożność domyślenia się mechanizmu , na jakim działać ma przepis wyklucza sens głębszej analizy przepisu

Warto również zaznaczyć, że należy zgłaszać osoby wykonujące zawód medyczny. Jeśli osoba posiadające wykształcenie pielęgniarskie jest np. asystentką stomatologiczną  to raczej nie wykonuje zawodu pielęgniarki.  Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej definiuje wykonywanie zawodu pielęgniarki w sposób następujący:

    Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.
    2. Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, pielęgniarka wykonuje przede wszystkim poprzez:
    1)    rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych;
    2)    rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;
    3)    sprawowanie opieki pielęgnacyjnej;
    4)    realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
    5)    samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
    6)    edukację zdrowotną.

Cóż więc robić?

Przepis jest ewidentnie do korekty, a póki to nie nastąpi  wypada wypełnić obowiązek wysyłając zestawienie osób które wykonują zawody medyczne:

  1. lekarzy/lekarzy dentystów
  2. Pielęgniarek/położnych
  3. Diagnostów laboratoryjnych

w rozbiciu na umowy cywilnoprawne i na umowy " podmiot- praktyka na wezwanie"* do :
 Państwowej Inspekcji Pracy – dane zawodów pkt 1,2,3   oraz
 do każdej  właściwej okręgowej izby zawodów, których przedstawiciele wykonują u nas zawód – tu dane oczywiście tylko odnośnie "zatrudnienia" :

  • lekarzy – do Okr Rady Lekarskiej
  • pielęgniarek- do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Jedno jest pewne- żadna z uprawnionych izb  nie ma prawa zwrotnie żądać żadnych bardziej szczegółowych danych o wykonujących zawód w podmiocie osobach.  I nie może się przy tym  powoływać na fakt , że inaczej psu na budę te dane. One istotnie nic nikomu nie dają, ale to nie powód aby rozszerzać samowolnie treść przepisu.

 

a.c.
– – – – – – – – – – – – – – –
*piszę "praktyka na wezwanie"  bo wskutek braku rozporządzenia wykonawczego regulującego nowe zasady rejestracji praktyk nie zarejestrowano dotąd żadnej "praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego" – a tylko taki rodzaj podkontraktowania jest obecnie prawidłowy
 

 

Print Friendly, PDF & Email