Senat RP ujednolica polisy OC

Written by admin on 5 kwietnia 2011. Posted in Ubezpieczenia

masa poprawek Senatu do ustawy o działalności leczniczej

 

W obecnym stanie prawnym placówki mające kontrakt z NFZ i jednoczesnie udzielające świadczeń płatnych mają 2 polisy OC obowiązkowe- jedną "ogólnolekarską" i jedną "funduszową". Może nie jest to koszt 2 osobnych polis, ale zamieszanie w polisach – ewidentne.

Lepiej późno niż wcale- wkrótce ma się to zmienić jeśli Sejm przyjmie 13 kwietnia  poprawkę przyjętą przez Senat 31 marca [jedną z 65] .

Cóż bowiem uchwaliła "izba refleksji"?       Senat usunął z art 25 między innymi ust.6 :

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy szkód będących następstwem

udzielania świadczeń zdrowotnych, których obowiązek ubezpieczenia wynika

z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Taki ruch sam w sobie oznaczałby, że placówki mające tylko kontrakt z NFZ (brak jakichkolwiek usług komercyjnych) musiałyby mieć 2 polisy.

Senat jednak dodał w art 171 (zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej) zmianę brzmienia art 136b :

"Art. 136b. 1. Świadczeniodawca:

1) będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia … o działalności leczniczej (Dz. U. Nr …, poz. …);

 Tym samym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kwestię polis OC odesłał wprost do ustawy o działalności leczniczej, co oznacza jedną polisę z tytułu prowadzenia praktyki czy nzoz i na tym koniec.

Takie ujednolicenie proponowane było przez środowisko lekarskie od dawna. Porozumienie Stomatologów zgłaszało to już 2 lata temu, przy wprowadzaniu obowiazkowych ubezpieczeń lekarskich. 

Postulat ujednolicenia polis był zgłoszony  przez Porozumienie na wysłuchaniu publicznym , u początku prac legislacyjnych nad ustawą o działalności leczniczej.

 

Print Friendly, PDF & Email