Trzy kłopotliwe przepisy związane z radiologią

Written by admin on 3 kwietnia 2012. Posted in Radiologia i Pr.Atomowe

 

Przyzwyczailiśmy się, że na wszystko trzeba uważać. Czasem przepis funkcjonuje bardzo długo, ale nastawienie organów kontroli powoduje, że nie przysparza kłopotów.

Gorzej , jeśli nastawienie owo się zmieni. To w końcu było powodem całego protestu początkowego: kary za nienależną refundację były od dawna. Sęk w tym, że od jesieni ub.r zmieniło się właśnie nastawienie płatnika i jego kontrolerów.

Owe trzy przepisy, o których trzeba pamiętać w radiologii.

Co do pierwszych dwu z nich napływają informacje o zastrzeżeniach niektórych inspektorów dozoru radiologicznego. Obie sprawy są też przedmiotem wystąpień samorządu lekarskiego do MZ . Znalazły też zrozumienie u nowego konsultanta krajowego ws radiologii .

 

1/ z Rozporządzenia MZ ws bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego,

szczegóły

§ 58

7.Rentgenowskie badania stomatologiczne są wykonywane przez lekarzy posiadających specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarzy dentystów lub techników elektroradiologii. Rentgenowskie badania stomatologiczne inne niż wewnątrzustne są opisywane przez lekarza radiologa lub lekarza dentystę, który odbył odpowiednie przeszkolenie w zakresie radiologii szczękowo-twarzowej.

Zagadnienie pierwsze: odpowiednie przeszkolenie

W zasadzie w toku studiów stomatologicznych nie ma wydzielonego szkolenia w zakresie radiologii szczękowo- twarzowej.

Zagadnienie drugie: czy „opis” jest nam potrzebny.?

Zawsze możemy powiedzieć, że na użytek podjęcia decyzji leczniczej dokonaliśmy ” interpretacji” zdjęcia pantomograficznego. Jeśli pacjent zamówi sobie „opis” , to w przypadku zdjęć wewnątrzustnych zrobimy go osobiście , ale już w przypadku zdjęć pantomograficznych opisać zdjęcie moze tylko osoba uprawniona.

Są jednak sytuacje, kiedy opis jest konieczny. Np procedury finansowane przez NFZ  W przypadku zdjęć wewnątrzustnych (opisu możemy dokonać samodzielnie) procedury z katalogu zakładają umieszczenie opisu w dokumentacji medycznej. Gorzej w przypadku ortodoncji’ gdzie świadczenie 23.0304 „Zdjęcie pantomograficzne wraz z opisem – 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego” też wymusza opis zdjęcia, a do opisu potrzebne jest przeszkolenie.

2/ z Rozporządzenia MZ z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi,z Rozporządzenia MZ z dnia 21 sierpnia 2006 r. [dz.u.2006 .180 . 1325] w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi

szczególy

§ 13. W gabinetach rentgenowskich nie można umieszczać sprzętów ani urządzeń niezwiązanych z działaniem aparatów rentgenowskich lub z wykonywanymi procedurami radiologicznymi.

Najpierw wypada zauważyć w tekście funktor logiczny „lub” , którego obecność oznacza, że wystarczy, aby sprzęt i urządzenie było związane z wykonywanymi procedurami radiologicznymi. Teraz wszystko zależy od tego,jak zdefiniujemy procedury radiologiczne. Jeśli choćby jedną pozycją z naszych procedur radiologicznych będzie „diagnostyka rtg/rvg śródzabiegowa” – wówczas zarówno unit, jak i endomotor, endometr, ale rownież asystor (gdzieś trzeba trzymać instrumenty) oraz cały ekwipunek do sterylizacji (no nie włożymy do kanału narzędzia niesterylnego) – wszystko to staje się „związane” z procedurą diagnostyki śródzabiegowej przy fotelu.

3/ z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Od roku 2009 cieszymy się przywilejem bycia powiadamianymi o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Kontrola nie może odbyć się wcześniej jak siódmego i nie później jak trzydziestego dnia od otrzymania przez nas zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Nowelizacja ustawy Prawo Atomowe z maja2011r dodała do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w art. 77 ustęp 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do kontroli przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.”

Wobec tego zasady kontroli przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określają przepisy rozdziału 9 ustawy Prawo Atomowe. A tam niestety przepisy są dość ostre . W żadnym z nich nie ma wzmianki o powiadamianiu przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Trudno- dozór radiologiczny trzeba wpuścić do gabinetu jak zastuka

Print Friendly, PDF & Email