Uchwała nr3 XIKZL- konkursy o udzielanie świadczeń

Written by admin on 26 lutego 2012. Posted in Nieuczciwe konkursy

 

 

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25 lutego 2012 r.

w sprawie art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

§1.

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do niezwłocznego przedłożenia przedstawicielom władz państwowych, a w szczególności Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Zdrowia, postulatu niezwłocznego podjęcia  inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmian w przepisach art 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiana miałaby polegać na ustanowieniu Prezesa  Urzędu Zamówień Publicznych organem odwoławczym od decyzji rozstrzygającej odwołanie oferenta od wyniku postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 2.

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską, aby w przypadku bezczynności  lub braku reakcji władz państwowych na przedłożony postulat, o którym mowa w §1, skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności :

– przepisu art.154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie będącym przedmiotem postulatu, o którym mowa w § 1, z Konstytucją RP,

– zarządzeń i instrukcji  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydawanych na potrzeby postępowań konkursowych z ustawą o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie opisanym w wystąpieniu Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Zdrowia w piśmie NRL/KS/13/11 z dnia 18 marca 2011 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

wnioskodawca:A.Cisło OIL Poznań

Print Friendly, PDF & Email