Rozporządzenie w sprawie bhp przy wykonywaniu prac zw. z narażeniem na zranienie

Written by admin on 29 czerwca 2013. Posted in Wadliwa legislacja

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Dz.u. 2013 poz969

W trakcie konsultacji zewnętrznych poważne zastrzeżenia zgłaszał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

korespondencja:

  • Uwagi Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do projektu rozporządzenia
  • Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Odpowiedź GIODO na pismo GIS

Rozporządzenie nakazuje utworzyć rejestr zawierający wzmianki o stanie zdrowia pracowników.

§3.1.Przed wyborem środków, o których mowa w § 2, pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem oraz przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny na danym stanowisku pracy, zwanych dalej „narażeniem”, uwzględniając w szczególności:[…]

2)stan zdrowia pracownika, w tym w szczególności choroby przewlekłe, na które choruje;
[…]

Jak zwraca uwagę GIODO –  utworzenia takiego rejestru przepisem rangi niższej niż ustawa jest sprzeczne z prawem. Pozostaje również podnoszona przez GIODO wątpliwość, czy cel tworzenia takiego zbioru nie narusza konstytucyjnej zasady proporcjonalności.

Niezaleznie od rodzaju naruszenia i od tego czy jest to niezgodność z ustawą o ochronie danych osobowych, czy z Konstytucją, czy też z obiema naraz, jedno jest pewne:

Nie mamy tu do czynienia z błędem jako wynikiem „wypadku przy pracy” , ale jako wynikiem umyślnego nieuwzględnienia zastrzeżeń innego  konstytucyjnego organu , jakim jest GIODO.
Print Friendly, PDF & Email