‚Ostra’ zwyżka papierologii

Written by admin on 8 czerwca 2013. Posted in Profilakt. Zranień

rozporządzenie MZ

 

Minister Zdrowia podpisał 6 czerwca Rozporządzenie

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Pomimo , iż rozporządzenie jest aktem wykonawczym do Kodeksu Pracy (a ten dotyczy obowiązków i praw pracodawców i pracowników) , to w paragrafie 1 rozporządzenie to rozszerza zakres obowiązywania na osoby pracujące u świadczeniodawcy na podstawie wszelkich innych umów

3.Ilekroć przepisy rozporządzenia odnoszą się do pracowników, rozumie się przez to także osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, doktorantów, studentów i uczniów niebędących pracownikami oraz wolontariuszy, a także osoby prowadzące pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek.

(Rzecz godna sprawdzenia, czy niezgodność zakresu działania ustawy z zakresem działania aktu wykonawczego są dopuszczalne z punktu widzenia ładu konstytucyjnego)

Z nawet pobieżnej analizy  rozporządzenia wynika, że dochodzi dość spora porcja procedur, raportów i dokumentacji.

Pracodawca ma więc obowiązek podjąć wszelkie dostępne działania zapobiegające występowaniu narażenia na zranienia.

A w szczegółach :

1/ ocenić ryzyko narażenia na zranienia- ten obowiązek ma kilka określonych niezbędnych elementów, więc będzie to zapewne spory raport (m.in określa stan zdrowia pracownika, więc dla każdego pracownika ta ocena i narażenie będzie osobno szacowane)
2/ oceniać to ryzyko co 2 lata, oraz „w każdym przypadku wystąpienia na stanowisku pracy zmian mających lub mogących mieć znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika w miejscu pracy”

Co więcej – w tym celu należy wziąć pod uwagę aktualny stan wiedzy medycznej i technicznej oraz „wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wyniki prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.”

[ w praktyce może to wyglądać tak, że praca naukowa dostarczona nam np. przez Sanepid będzie musiała być przez nas wzięta pod uwagę. Co będzie jeśli dostępne przez nas z rożnych źródeł prace będą generowały sprzeczne wnioski? ]

3/ Wdrażać procedury bezpiecznego stosowania ostrych narzędzi
4/ co 2 lata dokonywać oceny tych procedur
5/ sporządzić je w wersji papierowej i elektronicznej
6/ informować pracowników o korzyściach ze szczepień ( jeśli są szczepionki dostępne na występujący w trakcie udzielania świadczeń czynnik chorobotwórczy )
7/ podejmować działania eliminujące lub ograniczające ryzyko wystąpienia zranień ostrymi narzędziami oraz zakażeń [ zakażeń wywołanych – jak należy rozumieć – przez zranienia. Inaczej rozporządzenie wychodziłoby poza swój przedmiot określony w par.1]
8/ prowadzić rejestr zranień
9/ zapewnić środki ochrony osobistej
10/ prowadzić szkolenia
11/ opracować procedury postępowania poekspozycyjnego
12/ sporządzać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. [ pierwszy taki raport musi powstać do końca lutego 2014r]

Może kiedyś powstanie obszerniejsza praca naukowa nt. wpływu nadmiernej ilości regulacji na stan gospodarki i kondycję  przedsiębiorczości. Pisze o tym w ostatnim numerze Gazety Lekarskiej („Perditissima respublica plurimae leges”) Dariusz Dziubina z krakowskiej IL.

Procedury wymagane przez to rozporządzenie wydają się niestety bardziej uciążliwe w dokumentacji, gdyż muszą uwzględniać liczbę pracowników, ich stan zdrowia. Muszą też być częściej weryfikowane.

Kolejna masa papierów i kolejne pole do jałowych najczęściej dyskusji z organami kontroli (przede wszystkim sanitarnej).

Print Friendly, PDF & Email