Czy MZ odpuszcza nam zmiany w dokumentowaniu sterylizacji?

Written by admin on 2 sierpnia 2011. Posted in Profilaktyka zakażeń

nowa wersja marcowego projektu jest już „na Rządzie”

 

W marcu br (2011)nie mógł ujśc naszej uwadze projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu zakażeń u ludzi . Jego integralną częścią było zplanowane doprecyzowanie w przepisach zasad przeprowadzania sterylizacji sprzętu medycznego. Zamysł był prosty- upowaznić ministra zdrowia do wydania stosownego rozporządzenia.  Minister Zdrowia miał [w myśl projektu z marca ]być zobowiązany do wydania szczegółowych procedur sterylizacji sprzętu medycznego.  Proponowano  więc , że mocą rozporządzenia miały być określane warunki lokalowe i sprzętowe oraz kwalifikacje osób obsługujących sprzęt służący do sterylizacji.  Naturalne, że moglibyśmy się obawiać co Ministerstwo  chciało by wpisać później do rozporządzenia.

Dalej – owo rozporządzenie miało określić:

  • Sposoby kontrolowania skuteczności sterylizacji
  • Sposoby dokumentowania przeprowadzanej sterylizacji i sposób dokumentowania kontroli jej skuteczności oraz okres przechowywania tej dokumentacji
  • Warunki transportowania i przechowywania przedmiotów poddanych sterylizacji.

W najnowszej wersji tego projektu ustawy zrezygnowano ze zmian w tej części ustawy (dodanie art 16a) , a -co trzeba podkreślić- jest to wersja , która poszła już na posiedzenie Rady Ministrów więc jest już na dość znacznym stopniu zaawansowania w procesie legislacyjnym . Oczywiście teoretycznie w Sejmie możliwe jest modyfikowanie tego projektu przez posłów, ale ponieważ głównym tematem projektu jest wdrożenie właściwych procedur na wypdek pojawienia się groźnych chorób zakaźnych (pewne ograniczenia wolności osobistej pacjentów i wprowadzenie przymusu badań wymaga formy ustawowej) więc raczej powrotu do tej zarzuconej koncepcji dookreślania procedur sterylizacji nie należy się spodziewać.

Co pozostaje zatem?

pozostaje stan prawny obecny, czli określone w art 11 ustawy o zwlaczaniu zakażeń u ludzi obowiązki świadczeniodawców i 2 rozporządzenia wykonawcze do tego artykułu  ustawy.
Pozostaje też więc w mocy intencja prawodawcy (MZ) pozostawienia placówkom opieki zdrowotnej swobody w określaniu formatu dokumentów, jakie w procesie kontroli ochrony pacjentów wytwarzają.

Projekt zawiera co prawda zapis przewidujący, że wewnętrzne dokumenty inspekcji sanitarnej  dokumentujące kontrolę nie muszą być określane rozporządzeniem [w domyśle- GIS sam może określić procedury kontroli i wzór dokumentów kontroli]  ale to jest wewnętrzna sprawa inspekcji sanitarnej jak bardzo skomplikowane pytania chce nam podczas kontroli zadać. Inną rzeczą jest do prowadzenia jakich zestawień jesteśmy zobligowani. Cały czas z pewnościa mamy w pamięci projekt protokołu, jaki dostał od Sanepidu jeden z bardziej znanych stomatologów w kraju [z Iławy] , a który to protokół zawierał zestawienia zużytych płynów do dezynfekcji rąk , powierzchni itd.  Czy więc to , że Sanepid sam określi sobie formularz protokołu kontroli niesie za soba jakiś skutek? W zasadzie żaden- Sanepid może spytać o różne rzeczy , ale nie na każde pytanie musimy odpowiadać. Minimalne wymogi co do zawartości dokumentów potwierdzających nasza troskę o zwalczanie zakażeń zawierają owe 2 rozporządzenia .

Z pewnością wiadomość, że zrezygnowano z okreslania szczegółowych wymogów pomieszczeń i sprzętu służacych sterylizacji oraz sposobu dokumentowania prawidłowości sterylizacji jest dobrą wiadomością.

Inną rzeczą jest, że wymogi co do sprzętu i pomieszczeń służących stryizowaniu sprzetu mogą byc jeszcze ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o działalności leczniczej- cały czas czekamy na projekt tego rozporządzenia

Print Friendly, PDF & Email