Koszyk: MZ chce usunąć załącznik definiujący materiały?

Written by admin on 26 lipca 2013. Posted in Wadliwa legislacja

Minister pyta o zdanie AOTM

Propozycja MZ w przypadku sfinalizowania jej doprowadziłaby do znacznej niedookreśloności koszyka stomatologicznego , co stanowiłoby naruszenie wynikającej z art 2 Konstytucji zasady określoności przepisów prawa. [red]

Infodent24 doniósł 25 lipca, że w poniedziałek 29.07 Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych zajmie się opinią wobec wniosku o wycofanie z rozporządzenia koszykowego dla stomatologii załącznika nr 12 definiującego materiały używane do udzielania świadczeń gwarantowanych.

Sprawa nie jest błaha. 2 lipca MZ ogłosiło projekt rozporządzenia,  w którym ten załącznik jest, teraz okazuje się, że Minister chce jego wykasowania, ale poza tym nie wiemy jakie inne zmiany w związku z tym wprowadzone miałyby być do tekstu rozporządzenia.

Jeśliby miało to być mechaniczne usunięcie załącznika , to przy wyborze np rodzaju wypełnienia należałoby się kierować przepisem par 7:

§7 .Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

Ponieważ Rada nie zajmuje się sprawami redakcyjnymi , a właśnie oceną jakości i standardów mniemać należy, że jej decyzja może dotyczyć całościowej rezygnacji z określania materiałów, które mają być używane w danych grupach zębów.

Tak może być , gdyż dokładnym tematem omawianym na posiedzeniu AOTM jest opinia w sprawie ” odejścia od określania materiałów stomatologicznych, stosowanych przy udzielaniu świadczeń dla świadczeniobiorców, zawartych w załączniku nr 12 do rozporządzenia MZ z dnia 30.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2009 r., Nr 140, poz. 1144 z późn. zm.).”

Byłby to wszystko krokiem chybionym, gdyż w stomatologii zachowawczej rodzaj użytego materiału wyznacza standard, a więc i zakres udzielonego świadczenia. A nic tak nie szkodzi relacjom pacjent-lekarz jak niepewność co się należy a co nie. I tak – skoro obowiązuje nakaz udzielania świadczeń wg wskazań wiedzy a nie byłoby katalogu materiałów, to w dość licznych wypadkach pacjent mógłby domagać się założenia wypełnienia światłoutwardzalnego. Na pewno zaś mogą wynikać na tym tle liczne nieporozumienia pomiędzy lekarzami a pacjentami.

Oczywiście likwidacja załącznika miałaby również plusy , jednak zagrożenia są zdecydowanie poważniejsze .

W związku z powyższym Porozumienie Stomatologów wystosowało w dniu 25 lipca pismo do Prezesa AOTM z prośba o przekazanie zawartych w nim uwag członkom Rady Przejrzystości.

ac

Print Friendly, PDF & Email