Czas leci- 6mcy od pierwszego raportu dot. zranień

Written by admin on 13 sierpnia 2014. Posted in Profilakt. Zranień

Nie będzie wielkiego ryzyka w stwierdzeniu, że 99% zobowiązanych do spisania tego raportu pracodawców zrobiło to po raz pierwszy na ostatnią chwilę, czyli w okolicach 28 lutego br.

Raport sporządza się co 6 miesięcy, więc pora przypomnieć o tym.

To nie dotyczy właścicieli praktyk, gdyż oni choć muszą prowadzić politykę przeciwdziałania zranieniom, to nie muszą pisać raportu. Raport piszą tylko podmioty lecznicze.

Co ma byc w raporcie: zajrzyjmy do Rozporządzenia

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności następujące informacje:

1) tabelaryczne zestawienie liczby zranień ostrymi narzędziami, do których doszło w podmiocie leczniczym w okresie sprawozdawczym oraz w równym mu długością okresie poprzedzającym, w podziale na jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego;
2) tabelaryczne zestawienie stosowanych w podmiocie leczniczym rodzajów ostrych narzędzi, z wyszczególnieniem, które z nich zawierają rozwiązania chroniące przed zranieniem;
3) analizę okoliczności i przyczyn zranień, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn systemowych;
4) propozycje możliwych działań mających na celu ograniczenie liczby zranień, w tym możliwości wprowadzenia do użytku w podmiocie leczniczym nowych rodzajów ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem, wraz z oszacowaniem kosztów takich działań;
5) informacje o działaniach, o których mowa w § 4 ust. 3, jeżeli były realizowane w okresie sprawozdawczym - [chodzi o przeprowadzenie okresowej oceny procedur- tylko je sie przeprowadza raz na 2 lata więc raczej nie tym razem] szczegóły
Pracodawca okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, poddaje procedury ocenie i w razie potrzeby je aktualizuje, uwzględniając postęp techniczny oraz dostępność ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem, wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wyniki prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe, oraz zapewnia pracownikom, w toku szkoleń, o których mowa w § 7, informacje o wprowadzonych zmianach.
6) informacje o wprowadzonych zmianach w zakresie szkoleń, o których mowa w § 7.

No właśnie- szkolenia. Są one elementem prowadzonej polityki przeciwdziałającej zranieniom. Cokolwiek sądzimy o bizantyjskim stylu rozbudowania tych obowiązków- tak stoi napisane.

zobacz nt szkoleń

1. Pracodawca prowadzi systematyczne szkolenia mające na celu zapobieganie narażeniu i jego skutkom.
2. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności zagadnienia dotyczące:

1) prawidłowego postępowania z ostrymi narzędziami, w tym narzędziami zawierającymi rozwiązania chroniące przed zranieniem;
2) potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia spowodowanego zranieniem ostrym narzędziem oraz kontaktem z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym;
3) środków, które należy podjąć w celu zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami, obejmujące standardowe środki ostrożności, bezpieczne systemy pracy, prawidłowe stosowanie i procedury usuwania ostrych narzędzi i odpadów oraz znaczenie uodpornienia przy użyciu szczepionek;
4) wyposażenia i stosowania środków ochrony indywidualnej odpowiednich dla rodzaju i stopnia narażenia;
5) procedury postępowania poekspozycyjnego, o której mowa w § 9;
6) procedur zgłaszania oraz prowadzenia wykazu zranień ostrymi narzędziami i sprawozdawczości w tym zakresie;
7) okoliczności i przyczyn zranień ostrymi narzędziami, w tym wyników analiz w tym zakresie zawartych w raporcie, o którym mowa w § 11.

3. Szkolenia przeprowadza się w trybie określonym w przepisach w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Ci, którzy zrobili pierwszy raport korzystając z naszej aplikacji ZRA-1 mogą kontynuować pracę za jej pomocą.

ac

Print Friendly, PDF & Email