Odpowiedzialność solidarna

Written by admin on 19 sierpnia 2012. Posted in Orzecznictwo, Ubezpieczenia

paragraf
Baza Orzeczeń:
palec2
do czego może mi przydać się "orzecznictwo"?

SN Sądów Adm

Trybunału Konst.

 

Samodzielne korzystanie z orzecznictwa podczas sporów jest oczywiście trudne. Warto jednak przejrzeć niektóre pozycje i przekonać się czy rzeczywiście jesteśmy w obliczu wymiaru sprawiedliwości tak bezbronni?

 

  • z kodeksu cywilnego:

Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Art. 441. § 1. Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna.
§ 2. Jeżeli szkoda była wynikiem działania lub zaniechania kilku osób, ten, kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody.
§ 3. Ten, kto naprawił szkodę, za którą jest odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z winy sprawcy.

  • z ustawy o działalności leczniczej : art 27 ust 7
 art 27

7.Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie udzielający zamówienia i przyjmujący zamówienie.
Co  oznacza termin „solidarna odpowiedzialność” ?Nie oznacza on, że przychodnia i lekarz pokryją odszkodowanie po połowie.
Istotą solidarnej odpowiedzialności dłużników jest to, że każdy z nich odpowiada do pełnej wysokości szkody, a wierzycielowi (poszkodowanemu) przysługuje prawo wyboru od którego z dłużników wyegzekwuje odszkodowanie. Może się zdarzyć więc , że poszkodowany zechce ściągnąć odszkodowanie od lekarza (zwłaszcza jeśli przychodnia w momencie manifestacji szkody nie będzie już istniała ) .
Oczywiście lekarz może wystąpić następnie z regresem wobec przychodni (jeśliby miał zapłacić całość) , ale wiemy – sąd to nic przyjemnego

Stosowany czasem w umowach zapis, że przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom wydaje się nieskuteczny- i tak z mocy ustaw odpowiedzialność jest solidarna. Można tu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 2011 roku:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r. IV CSK 308/10

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może na podstawie art. 430 k.c. ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z winy lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, która powstała przy wykonywaniu czynności na podstawie łączącej ich umowy o świadczenie usług medycznych.

z uzasadnienia:

Umówienie się przez pozwane, że lekarka ponosi odpowiedzialność za wadliwe wykonanie usług medycznych „zgodnie z art. 429 k.c.” nie wywiera skutku prawnego w stosunku do osoby trzeciej, w danym wypadku – poszkodowanej przez wadliwe wykonanie świadczenia medycznego. Tego rodzaju zastrzeżenie umowne nie ma wpływu na podstawę prawną roszczeń powódki, którą stanowią, mające zastosowanie w danym stanie faktycznym, właściwe przepisy kodeksu cywilnego. Rozważanie nieważności postanowienia umownego jako prowadzącego do obejścia ustawy było zatem zbędne, a zarzut naruszenia art. 58 § 1 k.c. nie mógł mieć wpływu na wynik oceny zasadności skargi kasacyjnej.

 

Print Friendly, PDF & Email