Pismo Porozumienia do MZ ws radiologii

Written by admin on 2 września 2014. Posted in Porozumienie Stomatologów, Radiologia i Pr.Atomowe

Czytaj też : uwolnić radiologię Stom

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych
Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia
Kraków, ul. Krupnicza 11a

Stowarzyszenie Lekarzy Indywidualnie Praktykujących
Poznań, ul. Międzyborska 69

Kraków, Poznań 30 sierpnia 2014 r

Minister Zdrowia

Pan Dr Bartosz Arłukowicz

 

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Porozumienia naszych stowarzyszeń zwracamy się do Pana o niezwłoczne podjęcie rozmów dotyczących kształtu nowelizacji Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011 r., Nr 51, poz. 265).

Zgodnie z uchwaloną właśnie nowelizacją Prawa atomowego Minister Zdrowia został zobligowany do wydania nowego rozporządzenia w tej sprawie.

Z podobnym do obecnego wnioskiem nasze Porozumienie zwracało się do Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 23 lipca 2010 r.

Wnosimy również o zainicjowanie przez Pana Ministra zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 sierpnia 2002 r w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. 2002 r., Nr 137 , poz. 1153) – zmiany idącej w kierunku określenia działalności polegającej na wykonywaniu zdjęć wewnątrzustnych jako podlegającej zgłoszeniu .

Od lat środowisko stomatologiczne zabiega o uproszczenie procedur związanych z instalacją i eksploatacją zestawów do radiologii stomatologicznej. Przemawia z tym choćby bezpośredni interes publiczny: radiologia stała się niezbędnym elementem nowoczesnej stomatologii. Obecnie produkowane zestawy używane w gabinetach dają komfort szybkiej diagnozy (również śródzabiegowej) i poprawiają w sposób oczywisty prawdopodobieństwo trafności całej diagnostyki.

Co niezmiernie ważne, doniesienia naukowe oraz wykonywane pomiary wskazują niski stopień narażenia pacjentów na dawki promieniowania jonizującego wytwarzanego przez zestawy dedykowane radiologii stomatologicznej do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.

W trakcie prac nad nowelizacją prawa atomowego (związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego) padło w Sejmie wiele słów dotyczących konieczności uproszczenia procedur administracyjnych w tym względzie. Jak wynika z obrad podkomisji powołanej w tej sprawie, w związku z brakiem możliwości poszerzenia zakresu nowelizacji ustawy (do czego skłonna była spora część posłów Komisji) przedstawiciel Pana Ministra zadeklarował możliwość daleko idących zmian w aktach wykonawczych do ustawy.

Zmiany, które powinno naszym zdaniem uwzględnić nowe rozporządzenie:

1.W części dotyczącej testów podstawowych, specjalistycznych i audytów

A/ określenie częstotliwości wykonywania testów podstawowych na 1 na 6 miesięcy;

B/ określenie częstotliwości wykonywania testów specjalistycznych na 1 na 5 lat i każdorazowo po istotnej naprawie;

C/ zdefiniowanie, iż audyty kliniczne zewnętrzne prowadzi się w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 33e ust.1 i 2 ustawy (wymagana zgoda Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wykonywanie świadczeń).

Rygorystycznie stosowane zasady bezpiecznego użytkowania aparatury rentgenowskiej winny zabezpieczyć pacjentów przed niezamierzoną lub nadmierną ekspozycją. W związku zaś z stosunkowo nieskomplikowaną (w porównaniu do innej aparatury rtg) budową urządzeń rtg do zdjęć wewnątrzustnych istnieje uzasadniona  pewność utrzymania  stałości parametrów podlegających testom specjalistycznym

2.Ponadto:

W wyżej wymienionym rozporządzeniu wyjęcie aparatury stomatologicznej spod zastrzeżeń dotyczących rentgenowskiego sprzętu jezdnego.

Sprawa (biorąc pod uwagę określony w ustawie cel wydania rozporządzenia i wyraźny interes publiczny) wymagała będzie zapewne fachowej dyskusji , w trakcie której uda nam się przedstawić przekonywujące dowody przemawiające za proponowanymi zmianami. Na wstępie chcielibyśmy tylko powołać się na opinię zawartą w piśmie, jakie 15 marca 2012 skierował do Ministerstwa Zdrowia Konsultant Krajowy z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej, Pan Profesor Jerzy Walecki. Pismo to zapewne jest Panu Ministrowi znane.
Jako postulat de lege ferenda : przyjmując za słuszne ogólne założenie konieczności liberalizacji przepisów , nie sposób nie zgłosić postulatu zmian w samej ustawie Prawo atomowe. W części dotyczącej nadawania uprawnień wprowadzony powinien być bezterminowy charakter uprawnień w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta oraz w zakresie inspektora ochrony radiologicznej.

Pozwalamy sobie zauważyć, że znacznie poważniejsze uprawnienia jak dyplom lekarza czy dyplom specjalizacji nadaje się bezterminowo.

Gwarancji aktualizacji wiedzy przez osoby posiadające te uprawnienia lepiej byłoby poszukać w ustawicznym kształceniu niż w okresowym potwierdzaniu wcześniej zdobytych wiadomości.

Zasadne wydaje się więc rozważenie zmian w ustawie Prawo atomowe idących w kierunku zamiany pięcioletniego okresu ważności zdobytych uprawnień na pięcioletni okres rozliczeniowy, w którym osoby posiadające te uprawnienia powinny zaliczyć udział w wykładach aktualizujących wiedzę w zakresie nadanych im uprawnień.

Panie Ministrze,

Pozwalamy sobie zwrócić uwagę Pana Ministra na aspekt prawny obecnego kształtu naszych obowiązków związanych z rozpoczęciem i kontynuowaniem pracy z aparaturą rtg w stomatologii:

1. W tej materii należy zawsze zwrócić uwagę na współmierność nakładanych obowiązków z dobrem publicznym mającym być przedmiotem ochrony. W tym sensie organa władzy publicznej obowiązuje stosowanie wynikającej z art. 31 ust.3 Konstytucji zasady proporcjonalności. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego (choćby w sprawie P25/06) zasadę tę stosuje się nie tylko w odniesieniu do typowych ograniczeń praw majątkowych (opłaty, kary) ale również do nakładanych na obywateli lub inne podmioty obowiązków . W badaniu zgodności regulacji pod kątem zachowania zasady proporcjonalności bierze sie pod uwagę adekwatność narzuconych ograniczeń do celu, jaki ma przyświecać regulacji. Wielość obowiązków przy znacznie ograniczonym kręgu podmiotów uprawnionych do ich realizacji ( np. lista podmiotów uprawnionych do wykonywania testów specjalistycznych) podwyższa w sposób oczywisty ceny tych świadczeń rzutując na nieracjonalnie wysoki koszt utrzymania aparatury rtg w gabinetach i w konsekwencji na powstrzymywanie się lekarzy od instalacji tego sprzętu, a więc i na dostępność pacjentów do tych badań. Zważyć należy, że z uwagi na rozdrobnienie rynku stomatologicznego branża nasza ma ograniczone możliwości redukcji tych kosztów (negocjowanie warunków finansowych przez podmioty dysponujące większą bazą aparatury podlegającej testom).

 

2. Pragniemy zwrócić uwagę na zapis art. 24 Dyrektywy 2013/59 Euratom z 23 grudnia 2013r . Zawarty w Sekcji 2 („Kontrola regulacyjna”) art. 24 nosi tytuł „Stopniowane podejście do kontroli regulacyjnej” i stanowi w ust.1 :

1.   Państwa członkowskie wymagają, aby działalności podlegały – do celów ochrony przed promieniowaniem – kontroli regulacyjnej w drodze zgłoszenia, zezwolenia i odpowiednich inspekcji, współmiernej do skali i prawdopodobieństwa wystąpienia narażeń wynikających z danej działalności oraz współmiernej do oddziaływania, jakie ta kontrola regulacyjna może wywierać na ograniczanie takich narażeń lub na poprawę bezpieczeństwa radiologicznego.

Zasada współmierności , o której piszemy w pkt.1 w związku ze stosowaniem zasady proporcjonalności uzyskuje w tym przepisie potwierdzenie i wzmocnienie. Jako , że w tej chwili znajdujemy się w okresie dostosowawczym do standardów tej dyrektywy (z terminem do lutego 2018 r) generalny nasz postulat wzięcia pod uwagę specyficznych warunków aparatów stomatologicznych nabiera szczególnego znaczenia.

3. W tym miejscu pragniemy zwrócić też uwagę na zapis art. 7 ust 4 ustawy Prawo atomowe. Wyłącza on spod obowiązków nadzoru przez inspektora ochrony radiologicznej jednostki wykonujące badania rtg weterynaryjne w trybie zdjęciowym. Rzecz w tym, że aparaty te wytwarzają nie mniej „inwazyjne” promieniowanie od aparatów stosowanych w stomatologii. Przyjmując nawet nie tak rygorystyczną w prawie ochronę zwierząt w stosunku do ochrony ludzi, to potencjalny wpływ tej aparatury na obsługujących ją pracowników oraz skutki ewentualnego zdarzenia radiacyjnego (w rozumieniu art. 3 pkt 55 ustawy) są bardzo podobne. Trudno nie pokusić się o przypuszczenie albo o niekonsekwencji w zapisach ustawy albo wprost przeciwnie- o woli ustawodawcy wzięcia pod uwagę parametrów aparatury rtg, woli niezrealizowanej w takim wypadku w rozporządzeniu.

 

Licząc na zrozumienie i podjęcie rozmów załączamy wyrazy szacunku

Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Lekarzy Stomatologów Kas Chorych
Robert Stępień

Prezes Związku Lekarzy Dentystów
Pracodawców Ochrony Zdrowia
Agata Dutka-Szmigiel
Prezes Stowarzyszenia
Lekarzy Indywidualnie Praktykujących
Stanisław Schneider 
 

Pełnomocnik Porozumienia
Andrzej Cisło
  

Do wiadomości:

  1. Komisje Zdrowia Sejmu i Senatu RP
  2. Naczelna Rada Lekarska

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: ,