Wykreślenie podmiotu z rejestru- lepiej wiedzieć

Written by admin on 22 kwietnia 2015. Posted in Podstawy prawne, Uncategorized

J

ak w tytule- temat nieprzyjemny, nikt nikomu nie życzy, ale cóż …życie dyktuje różne scenariusze. Warto wiedzieć choćby po to, aby bronić się przed bezpodstawnym wykreśleniem z rejestru.

Sprawa opisana jest w ustawie o działalności leczniczej

Art. 108.

1. […]

2.Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
1)złożeniaoświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;

Art.100 ust.2.Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1)dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
2)znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”.
2)wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
3)rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
4)niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych,arrow o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;
Art 112 ust. 7.Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:
1)wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą – w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4;

2)w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.

5)złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
6)bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;
7)skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z przyczyn określonych w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) albo skreślenia pielęgniarki z listy członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych z przyczyn określonych w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.17)) – w przypadku praktyk zawodowych.

3.W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4.Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Art. 109.

1.Organ prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1, dokonuje zmiany wpisu do rejestru polegającej na wykreśleniu przedsiębiorstwa w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 3 i 4, dotyczących wyłącznie tego przedsiębiorstwa.
2.Przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie w odniesieniu do podmiotu leczniczego prowadzącego więcej niż jedno przedsiębiorstwo.
3.Zmiana, o której mowa w ust. 1, następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4.Przepis art. 108 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 110.

1.Do decyzji w sprawie odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.
2.W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawach, o których mowa w ust. 1, podejmuje właściwa okręgowa rada lekarska.
3.W przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawach, o których mowa w ust. 1, podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.
4.Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru jest minister właściwy do spraw zdrowia.


 

T

yle litera prawa. Zwrócić trzeba uwagę na novum ustawy o działalności leczniczej- w pewnych sytuacjach wykreślony podmiot ma „wilczy bilet” na 3 lata. Te sytuacje to:

  • złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;
  • rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
  • nierealizowanie wniosków pokontrolnych (na to chyba należy zwrócić szczególną uwagę)

To dość poważna sankcja. Pozostaje oczywiście zmienić formę prawną, ale wiąże się z tym tyle kłopotów, że lepiej do takiej sytuacji nie dopuszczać

Print Friendly, PDF & Email