RTG: po Konferencji i c.d. dyskusji z Towarzystwem Radiologicznym

Written by admin on 26 października 2015. Posted in Radiologia i Pr.Atomowe

Na pismo- protest Prezesa NRL , jaki Maciej Hamankiewicz wystosował do szefa Polskiego Towarzystwa Lekarzy Radilogów, tenże Prezes PLTR prof Sąsiadek nadesłał odpowiedź (o którą osobiście pytałem 3 dni wczesniej na posiedzeniu NRL)

pismo Prezesa Towarzystwa Radilogów

cóż powiedzieć…? Najwyraźniej klasyczne "pójście w zaparte". Przecież czym innym jest prawo do własnych sądów i przekonań, a czym innym naruszanie przez te sądy czy opinie praw osób trzecich.

Dość zgrabnie i-co ważne- natychmiastowo zareagował na to Prezes NRL wysyłając dwa dni później

Ponowne pismo NRL do Towarzystwa Radiologów

 

A sama konferencja uzgodnieniowa zapowiedziana na 22 października?

Konferencję prowadziła zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego, Justyna Mieszalska. Uczestniczyli m. in. przedstawiciele KCOR, Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Izby Gospodarczej POLMED.

Odnośnie kwestii częstotliwości testów specjalistycznych stomatologicznych aparatów rtg do zdjęć wewnątrzustnych sprzeciw wobec proponowanego w projekcie okresu 24 m-cy wyraziły w ramach konsultacji publicznych następujące podmioty:

– BIOMEDIX

– MedicX Lab, Laboratorium Pomiarowe

– Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej

– Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (PLTR)

– Izba Gospodarcza POLMED

– Świętokrzyski Inspektor sanitarny

Propozycja MZ przewiduje zmniejszenie częstotliwości testów specjalistycznych stomatologicznych aparatów rtg do zdjęć wewnątrzustnych z obecnych 12 m-cy do 24 m-cy (co stanowiłoby wyjątek od okresu 12 m-cy obowiązującego wszystkie pozostałe urządzenia rtg).

Reprezentujący PLTR inż. R. Kowski podtrzymał sprzeciw PLTR co do tej propozycji. Stwierdził m. in., że zmniejszenie nadzoru nad radiologią stomatologiczną jest obecnie niezasadne (groźne). Można to będzie uczynić, gdy zostanie osiągnięty poziom świadomości taki, jak w p tych państwach, w których wprowadzono 2-letni okres przeprowadzania omawianych testów. Inż. Kowski zwracał też uwagę na często złą jakość zdjęć. Zaproponował, aby zmniejszenie częstotliwości testów rozpatrywać dopiero po analizie audytów klinicznych.

Reprezentujący NIL, dr J. Gryko wyraził odmienny pogląd. Wskazał w szczególności, że obecnie w większości w stomatologii stosuje się aparaty rtg nowego typu, zmniejsza się dawkę, często odbywane są szkolenia. Nie zgodził się z opinią o złej jakości zdjęć – ich dobra jakość jest przede wszystkim w interesie lekarzy dentystów.

Dyrektor KCOR poparł propozycję 24 m-cy. Wskazał, że ma to być wyjątek dot. tylko aparatów do zdjęć wewnątrzusntych i tylko co do testów specjalistycznych. Dodał, że aparaty do zdjęć wewnątrzusntych są mało skomplikowane. Procedury przy użyciu tych aparatów to połowa wszystkich procedur rtg, wiążą się z nimi małe dawki. Stwierdził, że być może faktycznie w zakresie testów specjalistycznych radiologia stomatologiczna jest przeregulowana. Zaznaczył przy tym, że propozycja, aby częstotliwość testów wynosiła 60 m-cy jest nie do przyjęcia – to w zasadzie oznaczałoby bowiem całkowite odstąpienie od tych testów.

Propozycję 24 m-cy poparł także przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej mówiąc, że częstotliwość testów musi być dostosowana, jego zdaniem 24 m-ce to sensowny kompromis.

Reprezentant POLMEDu również wyraził sprzeciw wobec propozycji zmniejszenia częstotliwości testów, wskazując m. in., że będzie to działać demotywująco. Już teraz jego zdaniem nie wszyscy przeprowadzają testy w terminach określonych prawem. Stwierdził, że w Polsce jest ok. 30 000 aparatów rtg.

Przeciwne propozycji zmniejszenie częstotliwości testów było także Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej.

Przedstawiciele NIL sprostowali informację POLMEDu podając, że według danych MZ i GIS jest ok. 10 000 aparatów rtg do zdjęć wewnątrzustnych.

Podsumowując dyskusję, przedstawicielka MZ stwierdziła, że są obecnie dwie możliwości – pozostawienie 12 m-cy albo zmiana na 24 m-ce. MZ proponuje 24 m-ce. Natomiast nie ma zgody na dłuższe okresy.

Ostatecznie kwestia pozostaje do decyzji Ministra Zdrowia.

Departament Zdrowia Publicznego będzie rekomendował 24 m-ce, jak w projekcie rozporządzenia, jednocześnie informując Ministra, że były głosy przeciwne: PLTR, POLMED, Pol. Tow. Inżynierii Klinicznej. Za opowiedzieli się: NIL, KCOR, Pol. Tow. Fizyki Medycznej. Dyrektor KCOR dodał, że za omawianą propozycją jest także Konsultant Krajowy, prof. Walecki.

 

Zgodnie ze słowami przedstawicieli MZ planuje się, że Minister Zdrowia podpisze rozporządzenie zmieniające ok. 4 listopada.

 

powyższa relacja autorstwa mec.Marka Szewczyńskiego z NIL

Print Friendly, PDF & Email