WSA w Poznaniu o nieważności ofert

Written by admin on 11 listopada 2015. Posted in Orzecznictwo

paragraf
Baza Orzeczeń:
palec2
do czego może mi przydać się "orzecznictwo"?

SN Sądów Adm

Trybunału Konst.

 

Samodzielne korzystanie z orzecznictwa podczas sporów jest oczywiście trudne. Warto jednak przejrzeć niektóre pozycje i przekonać się czy rzeczywiście jesteśmy w obliczu wymiaru sprawiedliwości tak bezbronni?

IV SA/Po 1084/14 – Wyrok WSA w Poznaniu |  wyrok prawomocny

Orzeczenie niezwykle ważne dla zrozumienia praw oferentów i powinności komisji konkursowych.

Sąd uchylił decyzję Dyrektora OW NFZ w Poznaniu oddalającą odwołanie od rozstrzygnięcia komisji konkursowej  (konkurs o zawarcie umów na udzielanie świadczeń stomatologicznych 2014).

Powodem niekorzystnego dla świadczeniodawcy rozstrzygnięcia było odrzucenie oferty z powodu rzekomo nieprawdziwych informacji zwartych w ofercie. Chodziło o błędnie podaną liczbę godzin w stosunku do deklarowanej liczby punktów przeliczeniowych.

Skarżący domagali się uznania przez sąd iż nastąpiła oczywista omyłka pisarska i ta winna być sprostowana w trybie wezwania oferenta do uzupełenienia braków.

I tu pierwsza ważna interpretacja podana przez sąd:

[…]Niemniej jednak zaznaczyć należy, iż przedwcześnie organ uznał, wobec rozbieżności w zakresie stosunku ilości zadeklarowanych punktów do zadeklarowanego czasu pracy lekarzy, że przedłożona przez nich oferta zawiera nieprawdziwe informacje. Wprawdzie ustawodawca nie wyjaśnił, co należy rozumieć przez pojęcie "nieprawdziwe informacje", do którego odwołuje się art. 149 § 1 pkt 2 u.s.o.z., jednak przyjąć należy, iż przez owe podanie nieprawdziwych informacji uznane winno być takie działanie świadczeniodawcy, który aby uzyskać pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie podaje informacje, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Innymi słowy z podaniem nieprawdziwych informacji będziemy mieli do czynienia w sytuacji celowego działania oferenta, który mimo świadomości niemożliwości spełniania określonych warunków, deklaruje taką możliwość. Należy podkreślić, że nie każda nieprawdziwa informacja stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Pomimo braku takiego zastrzeżenia w treści przepisu, nieprawdziwość musi dotyczyć okoliczności, które wpływają w jakikolwiek sposób na wynik postępowania. Okolicznościami takimi będą np. nieprawdziwe informacje dotyczące posiadanego potencjału kadrowego czy sprzętowego.(Grzegorz Machulak, Agnieszka Pietraszewska-Macheta, Komentarz do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, LEX/el.)

porównaj też zamieszczony w serwisie wyrok Krajowej Izby Orzecznictwa  z dnia 24 października 2013r (wydany na bazie ustawy o zamówieniach publicznych)

Druga interpretacja, niezwykle ważna , odnosi się do przypadków odrzucenia oferty z powodów jej nieważności na podstawie odrębnych przepisów spowodowanej rzekomo brakiem podpisu pod formularzem ofertowym . Komisja przyjęła, że braki w dokumentach dodatkowych załączanych do oferty może oferent uzupełnić w trybie wezwania do uzupełenienia braków. Komisja nie zgadzała się natomiast na uzupełenienie braku podpisu pod formularzem ofertowym

Sąd w składzie rozpatrującym niniejszą sprawę stoi na stanowisku, że brak części oferty, jak również brak podpisu na jednej ze stron oferty stanowi brak formalny, który podlega uzupełnieniu na wezwanie komisji. Procedura w sprawie zawarcia umów na świadczenie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych uregulowana została w przepisach u.s.o.z. Organ w pierwszej kolejności winien więc stosować przepisy tej ustawy. Ustawodawca zobowiązał komisję, w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub braków w dokumentacji, do wezwania świadczeniodawcy do ich uzupełnienia. Zaniechanie obowiązkowi wezwania świadczeniodawcy do uzupełnienia takich braków stanowi naruszenie przepisu art. 149 ust. 3 u.s.o.z. i skutkować musi uchyleniem zaskarżonej decyzji […]

Narodowy Fundusz Zdrowia wniósł kasację od tego wyroku. Wyrokiem z dnia 28.10.2015r Naczelmny Sąd Administracyjny oddalił kasację

Print Friendly, PDF & Email