NFZ: nowe kryteria oceny ofert -projekt

Written by admin on 28 grudnia 2015. Posted in Kontrakty 2014-2017, Legislacja

Projekt z dnia : 23 grudnia 2015r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :   Artykuły:

2015-12-23 projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 


2. Stanowisko  NRL

1. Uwagi KomisjiStom.WIL

zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.

J

est to projekt całkiem nowego Zarządzenia ws kryteriów oceny ofert autorstwa NFZ.

Jak głosi wzmianka na stronie projektu:

W niniejszym projekcie dodano kryteria oceny ofert, które premiują podmioty współpracujące z Agencją Oceny Technologii Medycznych oraz kryteria premiujące oferentów, którzy prowadzą w swoich placówkach program badania satysfakcji pacjenta. Jednocześnie usunięto kryteria dotyczące posiadania przez świadczeniodawców certyfikatów ISO.

Termin składania uwag-7 stycznia 2016r. zobacz koniecznie uwagi KS WIL do projektu

Zanim przejdziemy do tabeli dla stomatologii- ważne są zapisy w tekście zarządzenia definiujące nowe kryteria . I tak:

§ 1

[…]

3. Kryterium realizacji umowy, o której mowa w art. 31lc ust. 4 ustawy o świadczeniach w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania, jest spełnione jeśli składający ofertę posiadał lub posiada w dniu złożenia oferty zawartą umowę zakresie świadczeń opieki zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania.

    4. Kryterium realizacji „badania satysfakcji pacjenta „obejmuje nie mniej niż 10% pacjentów, którym udzielono świadczeń w danym zakresie. Wyniki wraz z metodologią badania winny być publikowane raz na pół roku na stronie internetowej dostępnej przez cały czas obowiązywania umowy.

Badanie satysfakcji pacjenta- to jest to, co nad nami "wisiało" od jakiegoś czasu. Już w pierwszym projekcie nowych kryetriów oceny ofert (były załaczone do projektu noweli ustawy o świadczeniach-2014r) pojawiło się to kryterium. Wydaje się , że w związku z tą definicją poświęcimy temu kryetrium oddzielny wpis.

No i tabela dla STM-nowości to:

kryetrium waga skalująca punkty jednostkowe punkty ofertowe
  realizacja umowy z AOTM 5 5 3,57
badanie satysfakcji pacjenta 2 1,43

3,57 pkt w ofercie z umowę z AOTM to dużo. Zwłaszcza, że wątpliwe jest rozdawanie tych umów wg jakichś merytorycznych kryetriów.

Przypomnijmy więc jak brzmi art 31lc ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej:

zobacz art 31lc


Art. 31lc. 1. Agencja jest uprawniona do gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń.
2. W celu określenia taryfy świadczeń Agencja ma prawo do przetwarzania następujących danych świadczeniobiorców:
1)   numeru PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)   adresu miejsca zamieszkania;

3)   dotyczących udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych udostępniają nieodpłatnie Agencji dane, o których mowa w ust. 2, konieczne do określenia taryfy świadczeń.
4. W przypadku konieczności pozyskania danych od podmiotów innych niż wymienione w ust. 3, Agencja zawiera umowy z tymi podmiotami, które zapewniają najwyższą jakość i kompletność przekazywanych danych, wyłonionymi w postępowaniu ogłoszonym przez Agencję. Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu.
5. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Umowa może przewidywać wynagrodzenie z tytułu przekazywania danych, jeżeli strony tak postanowią.
6. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4, z podmiotem będącym świadczeniodawcą jest stosowanie przez tego świadczeniodawcę rachunku kosztów opracowanego na podstawie zaleceń, o których mowa w ust. 7.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej.

Minister Zdorwia wydał rozporządzenie ws standardu rachunku kosztów (warunek zawiązania umowy z AOTM) – No…jest to temat dla dużych jednostek. Nawiasem mówiąc jest to powód mojej obawy o wartość merytoryczną tej wyceny. Skoro będzie się ona dokonywała w dużych podmiotach, wycena może po prostu nie przystawać do warunków jedno lyb dwustanowiskowej praktyki.

 
W więlszości miejsc to kryterium (posiadanie umowy z AOTM) pozostanie zapewne nierealizowane przez żadnego z oferentów. 
 
Usunięcia z tabeli certyfikatów absolutnie nie trzeba żałować- przepisy są tak niespójne (mieszanina regulacji polskich i unijnych) , że to istna kopalnia problemów.
 
ac

 

Print Friendly, PDF & Email