Na Nowy Rok- nowa pieczątka i komunikat MZ

Written by admin on 31 grudnia 2015. Posted in Dokumentacja Medyczna

J

ak informuje newsletter Wielkopolskiej Izby Lekarskiej:

[…] z dniem 01 stycznia 2016 r. na imiennej pieczątce lekarskiej wymagany będzie numer telefonu kontaktowego wystawiającego receptę. Wynika to z nowelizacji art. 96a Prawa Farmaceutycznego.

   Wiceminister Zdrowia Krzysztof Łanda opublikował Komunikat, że dane kontaktowe mogą być umieszczane jedynie fakultatywnie do czasu opracowania i wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy z  – Prawo farmaceutyczne

Tak więc do czasu wydania tych aktów wykonawczych obowiązują recepty z dotychczasowym zakresem danych.

Przypomnijmy, że cały czas obowiązuje umieszczenie nr tel.poradni na pieczątce nagłówkowej. Nie wystarcza?  Dużo się mówi ostatnio o absurdach w prawie medycznym. Konieczność ujawniania nr telefonu to nałożenie dość uciążliwego obowiązku. Nigdy nie wiadomo kto i jaki z tego użytek zrobi. Czy zatem jest to ciężar proporcjonalny do planowanych z niego korzyści?

 

Znowelizowany art 96a ustawy Prawo farmaceutyczne

Art. 96a. 1. Recepta zawiera następujące informacje:

1)   dane dotyczące pacjenta:

a)   imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN", w przypadku osób o nieustalonej tożsamości,

b)   adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano):

–  miejsca zamieszkania albo

–  miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo

–  urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej – w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), albo

–  "NMZ", w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania,

c)   identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

d)   datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany albo jest nieustalony;

2)   dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae:

a)   w przypadku:

–  podmiotu wykonującego działalność leczniczą – nazwę albo firmę, łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy,

–  osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae – imię i nazwisko,

–  podmiotu prowadzącego aptekę – nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem apteki,

b)   adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae – adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane),

c)   numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae – numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę,

d)   identyfikator miejsca udzielania świadczeń, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej – dziewięcioznakowy numer REGON;

3)   dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty:

a)   imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę,

b)   kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy,

c)   identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,[w przypadku lekarzy-nr PWZ]

d)   numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę

–  w przypadku recepty w postaci papierowej dane te są nanoszone w sposób czytelny za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty,

e)   podpis, w przypadku recepty:

–  w postaci elektronicznej – za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, albo

–  w postaci papierowej – podpis własnoręczny;

ac

Print Friendly, PDF & Email