LEK i LDEK mocno niezgodne z ustawą

Written by admin on 24 czerwca 2016. Posted in Legislacja

Projekt z dnia : 10 czerwca 2016r

  druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu

 

Minister Zdrowia przesłał   do konsultacji projekt nowelizacji  rozporządzenia  w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

dotychczasowe rozporzadzenie

Zmiana  dotyczy pytań testowych wykorzystywanych na potrzeby Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Proponuje się zwiększenie liczby pytań z zakresu periodontologii, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby pytań z zakresu stomatologii dziecięcej.

zmieniany par4 ust.2
§4.1[…]
2.LDEK zawiera pytania z następującego zakresu kształcenia przeddyplomowego:
1)stomatologii zachowawczej – 46 pytań,
2)stomatologii dziecięcej – 35 pytań, /propozycja-29 pytań
3)chirurgii stomatologicznej – 25 pytań,
4)protetyki stomatologicznej – 25 pytań,
5)periodontologii – 14 pytań, / propozycja-20 pytań
6)ortodoncji – 20 pytań,
7)medycyny ratunkowej – 10 pytań,
8)bioetyki i prawa medycznego – 10 pytań,
9)orzecznictwa lekarskiego – 7 pytań,
10)zdrowia publicznego – 8 pytań
przy czym wśród pytań z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji znajduje się co najmniej 20 pytań z dziedziny onkologii.

 Z pozoru zwykła całkiem racjonalna zmiana. Lektura tego projektu powinna zająć parę minut i po robocie. Jednak zawsze warto zajrzec do delegacji ustawowej (tu :art. 14e  ustawy o zawodach lek i lek.dent):

art.14e 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz podstawowych dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK, mając na uwadze zakres wiedzy i umiejętności, które przystępujący do egzaminu powinien posiadać,

I tu otwiera  się problem , a w nim kluczowe sformulowanie : "oraz zakres problematyki" –

bez określenia zakresu problematyki spis w par 4 rozporządzenia oznacza de facto objęcie zakresem egzaminu  całej wiedzy medycznej.

Próżno w rozporządzeniu poza wskazaniem , ze 20% pytań ma dotyczyć onkologii szukać określenia "problematyki"

Okazuje sie , że Rada Naczelna wytknęła to w 2011 podczas opiniowania projektu tego rozporządzenia. Ale cóż z tego, Minister je wtedy  podpisał i mamy  stan, w którym  Rozporządzenie nie wskazuje "zakresu problematyki"  i młodzi lekarze muszą wkuć właściwie wszystko 

Całe siły skierowaliśmy na ujawnienie pytań egzaminacyjnych. OK , tylko rząd nie drukuje i nie uznaje wyroków TK . Skłaniamsię do tezy,  że powinniśmy te dwie sprawy:

  • uzupełnienie rozporządzenia o określenie zakresu problematyki
  • i ujawnienie bazy pytań

potraktować łącznie jako uzupełniające się kwestie. O ile bowiem łatwiej stwierdzić czy dane pytanie należy do którejś z wymienionych dziedzin podstawowych, o tyle trudniej byłoby jednoznacznie stwierdzić czy pasuje do katalogu "problematyk" . I właśnie tutaj pojawia się pomocna , dookreślająca rola bazy pytań. 

 Ustawa, która wskutek niedrukowania wyroków TK cały czas brzmi jak brzmi:

art.14a 11. Testy i pytania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782).

stanowi  jedynie , że żądania o dostęp nie można oprzeć na  ustawie  o inf.publicznej. Ale Minister może uznać, że aby:

  • zrealizować wreszcie w pełni wymogi delegacji ustawowej z art 14e
  • i doprecyzować pojęcie "problematyki" poprzez bazę przykładowych pytań

należy znowelizować gruntownie to rozporządzenie i zawrzeć tam system budowy bazy pytań  aby całościowo wdrożyć delegację ustawową.

 

Sama zamiana pytań ze stm dziecięcej na periodontologię, aczkolwiek zupełnie słuszna, jest tylko kosmetyką i nie powinniśmy przy tej okazji rezygnować ze zwrócenia uwagi na podstawowy błąd tego rozporządzenia.

 

Andrzej Cisło

 

uwaga zgloszona Naczelnej Radzie Lekarskiej

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email