Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

Written by admin on 16 maja 2016. Posted in Legislacja, Samorządność

wystRPO

Wystąpienie do Ministra Zdrowia z 11 maja 2016 r ws. samorządu zawodowego wspólnego dla lekarzy i lekarzy dentystów

pelny tekst w pdf

 

czytaj tez:

"Wystapienie RPO-Tym razem to ja"

Na jakiej podstawie Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia?

Wystąpienie oparte jest na art.16 ust.1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich:

Art. 16. 1. W związku z rozpatrywanymi sprawami Rzecznik może przedstawiać właściwym organom, organizacjom i instytucjom oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony wolności i praw człowieka i obywatela i usprawnienia trybu załatwiania ich spraw.

Co oznacza ten przepis? Kiedy ma on zastosowanie?

z komentarza do ustawy o RPO:  Ustawa w art. 16 ust. 1 wyposaża Rzecznika w uprawnienie do formułowania uwag i ocen wykraczających poza ramy sprawy indywidualnej. Potrzeba skorzystania przez Rzecznika ze środka, przewidzianego w art. 16 ust. 1 ustawy pojawia się wówczas, gdy rozpatrywane sprawy indywidualne wskazują na utrwalającą się po stronie organów i instytucji praktykę stosowania prawa w sposób, który narusza sferę wolności i praw. Oceny i wnioski przekazywane przez Rzecznika z powołaniem się na art. 16 ust. 1 ustawy mogą ponadto zmierzać do zapewnienia sprawniejszego załatwiania spraw obywateli.

Artykuł 16 ust. 1 ustawy znajduje zastosowanie, gdy źródłem naruszeń praw i wolności jest wadliwa i powtarzalna (a więc wykraczająca poza ramy indywidualnej sprawy) praktyka stosowania prawa przez organy i instytucje. Treść wystąpienia Rzecznika, oparta na tej podstawie prawnej, powinna zawierać wskazanie dostrzeżonych naruszeń wolności i praw oraz powinna zawierać wnioski, pozwalające na zapobieżenie tego typu naruszeniom w przyszłości.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o ocenę, czy lekarze dentyści są właściwie reprezentowani w ramach wspólnego z lekarzami samorządu zawodowego.

 

Rzecznik nie kwestionuje prawa ustawodawcy do tworzenia wspólnego samorządu dla zawodów pokrewnych, ale prosi Ministra o przegląd sposobu przestrzegania praw lekarzy dentystów i informację zwrotną o wynikach tego przeglądu.

Print Friendly, PDF & Email