Opłaty środowiskowe- likwidacja ob. sprawozdań

Written by admin on 18 stycznia 2017. Posted in Gospodarka odpadami

papiery1

Art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dokonał zmiany w art..289 ustawy o ochronie środowiska.

 

nowe brzmienie:

art.  289. [Zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłaty]
 

1.    Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.
2. Sejmik województwa może, w drodze aktu prawa miejscowego, uchwalić podwyższenie kwoty, o której mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż do 50%.

Jakież to rodzaje korzystania wymienia art.273 ust.1?

Art.  273. [Zakres przedmiotowy obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych]

1. Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:
1)  wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
1a)  przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266);
2)  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3)  pobór wód;
4)  składowanie odpadów.

Sprawa była monitowana od dawna. Dla drobnych przedsiębiorców to wyraźna uciążliwość. Było to też przedmiotem prac Zespołu MZ ds uproszczenia działalności leczniczej. W tabeli nr 4 w wierszu 28 Zespól napisał:

Zespół postuluje, aby w ustawie o ochronie środowiska wprowadzić zmiany polegające na przyjęciu zasady, że przedsiębiorca, który wg pierwszego sprawozdania nie podlega obowiązkowi wniesienia opłat, jeśli nie zmienił profilu działalności w stopniu uzasadniającym obawę co do powstania obowiązku wnoszenia tej opłaty, składa raz w roku oświadczenie o braku obowiązku wnoszenia opłat za używanie środowiska.

Czy mamy szansę przekroczyć 100zł za samo poliwo, jakie kupujemy do służbowych samochodów?

Stawki reguluje Obwieszczenie Ministra Srodowiska. Najnowsze ze stawkami za rok 2016 ustala stawkę 5-6 zł za tonę paliwa .Litr paliwa trzeba pomnożyć przez 0,76 gdyż taki jest ciężar właściwy benzyny  . Tak więc z 1 000 litrow kupionego paliwa paliwa mamy jakieś 760 kg paliwa. To pomnozone prez ok 6 zł = ok.4,5 zł . Musielibyśmy spalić więc rocznie 22 tys. litrow  paliwa aby zapłacić 100zł 

Print Friendly, PDF & Email