Odpady: na jakich drukach sprawozdanie 2016?

Written by admin on 12 marca 2017. Posted in Gospodarka odpadami

W serwisie "Gospodarka odpadami" znajduje się link do wzoru zestawienia , jakie co roku do 15 marca trzeba wysłac Marszałkowi Województwa z wytworzonych (i oczywiście  przekazanych do utylizacji ) odpadów za rok poprzedni.

Rozporządzenie pochodzi z roku 2010 i gdyby po numerze dziannika ustaw wejść do bazy aktów prawnych na serwerze Sejmu RP, łatwo zauważyć, że to rozporządzenie jest uchylone z powodu wygaśnięcia jego podstawy prawnej (a była nią poprzednia ustawa o odpadach ) .

Jednak w nowej ustawie o odpadach (z grudnia 2012 r) jest art 237a, którego właściwość dla sprawozdań za lata 2015-16 przedłużyła ustawa z 11 wrzesnia 2015 r (Dz.U.2015.1688)

Art.  237a. [Sprawozdania składane za lata 2015 i 2016]

1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania:

1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2ustawy, o której mowa w art. 252,
[…]

sporządzają i składają je, za rok 2015 i za rok 2016, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a.

2. Do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 
Tak więc zestawienie składamy na starym druku.
A wszystko to do czasu powstania Bazy Danych o Odpadach
Print Friendly, PDF & Email