Stanowisko KSNRL ws konkursów

Written by admin on 28 marca 2017. Posted in Konkurs AD 2017

 

Stanowisko nr 3/VII/2017

Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie sytuacji związanej z postępowaniami w sprawie zawarcia nowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

 

Komisja Stomatologiczna NRL, na podstawie § 2 uchwały Nr 4/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, przedstawia następujące stanowisko w sprawie sytuacji związanej z postępowaniem w sprawie zawarcia nowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

 

W związku ze stanem prawnym i faktycznym polegającym na:

1.      podpisaniu w dniu 2 marca 2017 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, bez uprzedniej odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 3/17/P-VII  z dnia 21 lutego 2017 r. o niepodpisywanie o niepodpisywanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w zakresie dotyczącym leczenia stomatologicznego;

  1. niezgodności treści załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. -zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert
    w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, określającego wykaz kryteriów wyboru ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne, w części dotyczącej warunków dodatkowo ocenianych – z wymogami ustawowymi zawartymi w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności:

– z art.148 ust.3 poprzez określenie kryteriów wyboru ofert niezgodnie z delegacją ustawową -część kryteriów jest niezwiązanych z jakością, ciągłością lub kompleksowością

– z art. 134, art. 139 ust.9 i art.140 nakazującym równe traktowanie oferentów- niemożność dotrzymania tej zasady przez Narodowy Fundusz Zdrowia w postępowaniu w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, wobec jawnie dyskryminujących część oferentów kryteriów wyboru ofert;

  1. nieuwzględnieniu istotnych problemów opieki stomatologicznej w tym: opieki systemowej nad dziećmi i niepełnosprawnymi, brak edukacji, niska zgłaszalność rodziców z dziećmi oraz znikoma realizacja świadczeń profilaktycznych;
  2. preferowaniu dużych podmiotów przy wyborze ofert (punktowanie ilości wykonywanych procedur, praca w dni wolne, świadczenie usług z kilku zakresów) bez uzasadnienia takiego działania społeczną potrzebą zdrowotną,  co w efekcie  skutkowało będzie ograniczeniem wyboru lekarza przez pacjenta

Komisja Stomatologiczna NRL nie wyraża zgody, na taki bezprecedensowy sposób traktowania leczenia stomatologicznego pacjentów w Polsce. Oczekujemy powstrzymanie się od wszczęcia postępowań w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, w zakresie świadczeń stomatologicznych i  podjęcia wspólnych prac nad nowym kształtem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki  zdrowotnej.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email