Gabinet rtg STM- rozróżnienie pojęć

Written by admin on 4 czerwca 2017. Posted in Orzecznictwo, Radiologia i Pr.Atomowe

paragraf
Baza Orzeczeń:
palec2
do czego może mi przydać się "orzecznictwo"?

SN Sądów Adm

Trybunału Konst.

 

Samodzielne korzystanie z orzecznictwa podczas sporów jest oczywiście trudne. Warto jednak przejrzeć niektóre pozycje i przekonać się czy rzeczywiście jesteśmy w obliczu wymiaru sprawiedliwości tak bezbronni?

 Infodent24.pl relacjonuje ciekawe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Admnistracyjnego w Warszawie. Jest to odwolanie od decycji Głównego Inspektora Sanitarnego podtrzymujacej decycję Państowego inspektora Sanitarnego , który wytknął szereg uchybień w organizacji gabinetu stomatologicznego posiadającego aparaty zarówno do zdjęć wewnątrzustnych, jak i aparat pantomograficzny.

Wyrok WSA Sygn. akt VII SA/Wa 866/16

Co jest sednem tego orzeczenia?

Rzecz jest w tym, że zdaniem Sądu Państwowa Inspekcja Sanitarna nie rozróżnia 2 pojęć występujących w Rozporządzeniu MZ z 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, utożsamiając

"gabinet rentgenowski"

z  "medycznym gabinetem stomatologicznym wyposażonym w aparat rentgenowski".

Czy to ważne?

Ważne o tyle, że w tym rozporządzeniu jest Rozdział 2 (paragrafy od 2 do 22) zatytułowany "Wymagania dla pracowni, gabinetów rentgenowskich i ambulansów" ,który zdaniem Sądu nie odnosi się do gabinetów STM mających zainstalowane aparaty RTG. 

Idąc tokim myślenia Sądu , naszych gabinetów nie dotyczy przepis o wentylacji zapewniającej 1,5 krotną wymianę powietrza na godzinę , oraz przepis o minimalnej powierzchni i wysokości gabinetu STM z aparaturą rtg. 

oczywiście w dalszym ciągu z tytułu ustawy o działlaności leczniczej powierzchnia, wysokość i kształt pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą muszą być odpowiednie do zakresu świadczen i zainstalowanego w nim wyposażenia. 

W skardze pełnomocnik lekarza wymienia więc rzeczy, których bezzasadnie domagała się od lekarza Inspekcja Sanitarna:

"W konsekwencji brak było podstaw do wymagania, aby w gabinecie dentystycznym skarżącego znajdowały się: ewidencja osób zatrudnionych w pracowni rentgenowskiej, gdyż gabinet nie jest taką pracownią, nie ma on również zatrudnionych pracowników, ewidencje dawek otrzymywanych przez pracowników i ewidencje orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy pracowników na określonym stanowisku (z ww. przyczyn).

Z tych samych względów (praktyczny brak narażenia na promieniowanie, brak statusu gabinetu dentystycznego jako zakładu radiologicznego, brak pracowników – osób zatrudnionych na umowach o pracę), brak jest podstaw, aby posiadać program szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej, dokumentu potwierdzającego jego realizację, czy też aktualnych zbiorów przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego w medycynie."

Sąd przywołując dodatkowo przepis art. 37e ust.7 Prawa atomowego przychyla się do tego stwierdzając: 

"Jak wynika z ww. przepisu, w wypadku używania rentgenowskich aparatów stomatologicznych, lekarz stomatolog, właściciel gabinetu dentystycznego, nie ma potrzeby zatrudniania personelu o odpowiednich kwalifikacjach (a więc zbędne jest potwierdzanie tychże i posiadanie świadectw zdanych egzaminów), zbędne są również procedury postępowania medycznego i system zarządzania jakością świadczonych usług medycznych."

Analizy wymaga teraz zagadnienie, czy naszych gabinetów dotyczą wymogi określające konstrukcje ścian, dopuszczalną dawkę jaka może rocznie przedostać sie poza ototczenie gabinetu i czy do wydania zezwolenia na uruchomienie wymagana jest dokumentacja projektowa- to są wszystko zapisy z rozdziału 2 omawianego rozporządzenia. Rozdziału, który zdaniem Sądu pomieszczeń niebędących pracownią rtg i gabinetem rtg -nie dotyczą.

Czy orzeczenie Sądu wpływa na postrzeganie obowiązku posiadania certyfikatu szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta lub obowiązku wykonywana testów specjalistycznych i podstawowych? 

Tu należy być ostrożnym we wnioskach. Co prawda skarga zawierała taki postulat, gdyż skarżący lekarz domagał się uchylenia decyzji GIS w całości, niemniej WSA swoim wyrokiem uchylił tą decyzję kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia z jednoczesnym nakazem dla organu inspekcji sanitarnej, aby przy ponownym rozpoznawaniu sprawy organ nie mylił pojęć "pracowni rentgenowskiej" i "gabinetu rentgenowskiego" z pojęciem "gabinetu stomatologicznego wyposażonego w aparaturę rtg".

Obowiązek posiadania certyfikatu szkolenia z ochrony rtg pacjenta wynika wprost z ustawy Prawo atomowe, a obowiązek wykonywania testów podstawowych ispecjalistycznych- z wydanego na jej podstawie Rozporządzenia  Ministra Zdrowia  w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej . 

I podstawy prawnej tych obowiazków komentowany wyrok WSA nie kwestionuje. 

Władza publiczna będzie mieć niedługo okazję do zmian we wszystkich aktach wykonawczych do ustawy Prawo atomowe- zgodnie z unijną dyrektywą nową ustawę parlamenty krajów unijnych powinny przyjąć do końca sierpnia , a przepisy wykonawcze do lutego 2018r. 

Print Friendly, PDF & Email