Nowela ustawy o działalności leczniczej-pojekt

Written by admin on 14 czerwca 2017. Posted in Legislacja

Nowelizacja ta jest szumnie okrzyknięta rewolucją ponieważ ma zezwalać publicznym szpitalom na wykonywanie płatnych świadczeń. Czy w jakiś sposób rzutować to będzie na sytuację podmiotów będących przedsiębiorcami pobierających opłaty ?(chodzi oczywiście o współistnienie świadczeń finansowanych przez pacjentów i przez NFZ)

Tylko w sposób pośredni- to po prostu kolejny dowód, że przedsiebiorcy nie mają żadnych ograniczeń pobieraniu opłat (nie mylić z dopłatami) za wykonywany świadczenia nawet jeśli są związani umową z NFZ. 

Projekt z dnia : 13 czerwca 2017r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :   Artykuły:

2017-06-13 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

 


  Zmiany w sprawach rejestrowych

zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.

Projekt w części dotyczącej publicznych szpitali niesie 2 ważne zmiany: pierwsza to wspomniana kwestia opłat za leczenie

w art. 24 w ust. 1 – lista niezbędnych elementów regulaminu podmiotu
pkt 12 z brzmienia:
12)  wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
otrzymuje brzmienie:
         „12) wysokość opłat za odpłatne świadczenia zdrowotne;”
do tego w art 55 ust.1 -źródła finansowania SPZOZ:
w pkt 1)  z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej
skreślono zwrot zaznaczony szarą czcionką
 
Dalej- dość kontrowersyjna zmiana uniemozliwiająca działalność w budynkach publicznego szpitala laboratoriów, podmiotów rtg i wszlkiej ousorcingowanej działalności leczniczej opartej na wynjamie pomieszczeń. :
Art. 25a. 1. Podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm2)), udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotne na podstawie przepisów tej ustawy nie może zbyć aktywów trwałych, oddać ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przyjmującemu zamówienie
 
Podmioty mające na dzień dzisiejszy taką umowę o podnajem pomieszczeń mogłyby realizować tę umowę do końca okresu, na jaki została zawarta jednak nie dłużej niż 3 lata od wejścia w życie projektowanej ustawy.
 
O propozycjach zmian dotyczących rejestracji podmiotów traktuje odrębny wpis.

 

 

Print Friendly, PDF & Email