Nowelizacja- proponowane zmiany dotyczące spraw rejestrowych

Written by admin on 14 czerwca 2017. Posted in Artykuły, Podstawy prawne

 

Światło dzienne ujrzał projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Metrykę tego projektu można odnaleźć w zakładce "Legislacja" .

Zmiany związane z relacjami z organem rejestrowym:

 
 w art.106 
nie bardzo wiadomo dlaczego  zmieniono właściwość izby okręgowej wobec praktyk: z izby właściwej dla miejsca prowadzenia praktyki na izbę właściwą dla miejsca zamieszkania lekarza
Zakładając dość jednak częste przypadki , że na granicy działania izb (a one nie pokrywają się zawsze z granicami województw) lekarz mieszkający w obrębie jednej izby praktykę prowadzi dajmy a to 20-30 km od domu- na terenie działania innej izby. Trochę to nienaturalne, że wizytacja przez zarejestrowaniem praktyki będzie przeprowadzana przez zespół jednej izby na terenie innej izby- po co ta zmiana?
Zaproponowano jednocześnie dodanie przepisu, w myśl którego na wniosek organu prowadzącego rejestr właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, organ prowadzący rejestr właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przeprowadza kontrolę podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 
w art. 105 uchyla się ust. 2a;
art. 105 mówi o opłatach rejestrowych. O czym stanowi ust.2a? 
2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.
 
Tak więc za coroczne uzupełenienie wpisu o nr nowej polisy trzeba byłoby zapłacić. Byłoby trzeba, gdyż [cyt.uzasadnienie] "Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960) został zniesiony obowiązek podmiotów wykonujących działalność leczniczą przedkładania organowi prowadzącemu rejestr tych podmiotów dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Wnioskodawca jedynie oświadcza, że spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej. Konsekwencją tej zmiany jest propozycja uchylenia przepisu, w myśl którego wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat."
 
 
W art. 108 dodano nową przesłankę wykreślenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z rejestru, a mianowicie przypadek:
„3a) uniemożliwiania kontroli organu prowadzącego rejestr lub ministra właściwego do spraw zdrowia;"
 
Jednocześnie decyzji poprzedzającej wykreślenie podmiotu z rejestru odjęto rygor natychmiastowej wykonalności. 
 
i na koniec: przepis, dzięki któremu podmioty, które nie spełniły dotąd wymogów sanitarnych (a termin upływa 31.12.2017) mogą wystąpić do Inspekcji Sanitarnej o wydanie postanowienia , że ich działalność , pomimo niewypełnienia tych wymogów nie zagraża bezpieczeństwu pacjentów.  
 
w art. 207 dodaje ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania, o którym mowa w ust. 2, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów. Opinia ta jest wydawana w formie postanowienia.
4. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje postanowienie, o którym mowa w ust. 3, właściwemu organowi prowadzącemu rejestr.”
 
ac
Print Friendly, PDF & Email