Portale- kolejne porażki GIODO-dwa wyroki WSA w W-wie

Written by admin on 9 lipca 2017. Posted in Negatywna ocena lekarza, Orzecznictwo, Symetria praw

paragraf
Baza Orzeczeń:
palec2
do czego może mi przydać się "orzecznictwo"?

SN Sądów Adm

Trybunału Konst.

 

Samodzielne korzystanie z orzecznictwa podczas sporów jest oczywiście trudne. Warto jednak przejrzeć niektóre pozycje i przekonać się czy rzeczywiście jesteśmy w obliczu wymiaru sprawiedliwości tak bezbronni?

  

II SA/Wa 1261/16 – Wyrok WSA w Warszawie. Wyrok prawomocny.

Wyrok dość "świeży", bo z lutego 2017r .

II SA/Wa 1009/16 – Wyrok WSA w Warszawie z listopada 2016r (również prawomocny)

W zasadzie oba dość bliźniaczo podobne do wcześniejszych wyroków w podobnej sprawie [np wyrok NSA]

Podmiot leczniczy zwraca się z wnioskiem o stwierdzenie przez GIODO bezprawności przetwarzania danych osobowych. GIODO odmawia. Podmiot wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy przez GIODO. GIODO podtrzymuje swą decyzję w mocy . Podmiot leczniczy składa skargę do sądu administracyjnego.

Sąd administracyjny uchyla decyzję GIODO wskazując przy tym, że GIODO wbrew zapisom k.p.a. nie rozpatrzył należycie sprawy, oparł sie w zasadzie na piśmie wyjaśniającym spólki prowadzącej portal.

Bardzo ciekawa i warta przytoczenia jest arguemntacja Sądu. W pierwszym z wyroków czytamy więc:

"[…] Skoro skarżący wskazywał przed GIODO, że nie zawierał umowy ze spółką […] Sp. z o.o. i nie chce świadczyć usług medycznych za pośrednictwem tej Spółki, wskazywał nadto, że dotychczas nie był stroną umowy ze Spółką, rozważenia przez GIODO wymagało, jaki – w tych okolicznościach – prawnie usprawiedliwiony cel uzasadnia przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę. Fakt, że podmiot gospodarczy w przedmiocie działalności ujął "działalność portali internetowych", czy "przetwarzanie danych osobowych" nie może być traktowane jako automatyczna przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych skarżącego. Przedmiot działalności określa tylko dopuszczalny rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Nie stanowi zaś sam w sobie na gruncie u.o.d.o. podstawy do przetwarzania (zbierania), posługiwania się danymi osobowymi skarżącego (udostępniania ich, w tym publikowania w Internecie) i nie wypełnia sam przez się przesłanki z art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. Pogląd zaprezentowany przez GIODO w tym zakresie w decyzji przeczy idei ochrony danych osobowych. Zasadnie w tych okolicznościach skarżący zarzucił, iż organ nie podjął wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Na konieczność wyważenia przeciwstawnych interesów, gdy mowa o przesłance prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych, wielokrotnie w swoim orzecznictwie wskazywał Trybunał Sprawiedliwości (v. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. C-131/12 pkt 74).
Kwestia wyważenia interesów stron (skarżącego i spółki […]Sp. z o.o.) nie może być dokonana bez uwzględnienia zapisów Regulaminu. Zgodnie z § 8 ust. 2 znajdującego się na ww. stronie internetowej Regulaminu, usługodawca (spółka […] Sp. z o.o.) nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie przez użytkownika lub profesjonalistę. Użytkownik lub profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych (§ 8 ust. 3 regulaminu). W § 8 ust. 4 Regulaminu, usługodawca zastrzegł zaś, że korzystanie z serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika lub profesjonalisty (lekarza), a wszelkie zamieszczone w nim informacje nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności. GIODO nie dokonał w tej sprawie żadnych rozważań w świetle zapisów regulaminu dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych skarżącego w zakresie istnienia prawnie usprawiedliwionego celu, czym naruszono przepis art. 7, 77 § 1 i art. 80 k.p.a., a także art. 107 § 3 k.p.a., albowiem uzasadnienie decyzji nie zawiera wskazania faktów, które organ uznał za udowodnione i dowodów na których się oparł. Organ nie dokonał wnikliwej i wszechstronnej oceny, czy przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych skarżącego nie narusza jego praw i wolności. Stwierdzenie organu zawarte w decyzji w tym zakresie nie zostało poparte żadną analizą, a tym samym jest dowolne i narusza art. 80 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a.
Odnosząc się do stwierdzenia GIODO, że dane udostępniane na stronie internetowej dotyczą wyłącznie życia zawodowego skarżącego, wskazania wymaga,
iż powyższe nie oznacza, że skarżący pozbawiony jest ochrony. Przepis art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Przepis art. 47 Konstytucji RP zapewnia każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci, a także dobrego imienia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.o.d.o., jak wskazano to już wyżej, każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.[…]"

 

Print Friendly, PDF & Email