Nowelizacja ustawy o zawodach lek.- elektroniczne pwz

Written by admin on 25 lipca 2017. Posted in Legislacja

Nowelizacja ta regulować ma wydawanie elektronicznych dokumentów Prawa Wykonywania Zawodu.

Projekt z dnia : 17 lipca 2017r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :   Artykuły:

2017-07-17 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

 


 

zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.

Z projektu:

Art. 7c. 1.Dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, o których mowa w art. 5 ust. 1 albo w art. 7 ust. 1, w warstwie graficznej zawiera:
1) nazwę dokumentu – „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” i odpowiednio nazwę dokumentu w języku angielskim;
2) numer prawa wykonywania zawodu;
3) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin ważności;
4) wskazanie i logotyp organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;
5) imię i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;
6) tytuł zawodowy;
7) wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391, 862, 1579 i 1948); 
8) numer seryjny dokumentu;
9) adnotację o treści odpowiednio: „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” albo „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” ;
10) adnotację o treści: „Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej Lekarzy RP: http://rejestr.nil.org.pl/
11) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
12) elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem i sfałszowaniem;
13) mikroprocesor.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, w warstwie elektronicznej zawiera:
1) dane, o których mowa ust. 1 pkt 2–6, z wyłączeniem logotypu organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;
2)     numer PESEL lekarza albo lekarza dentysty, lub w przypadku braku numeru PESEL numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
3) dane służące do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, który jest wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 910/2014 z dnia 23 lipca2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73);
4) certyfikat kwalifikowany służący do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz inne certyfikaty umożliwiające realizację zadań związanych
z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty określonych w odrębnych przepisach;
5) certyfikat służący do uwierzytelniania w systemach teleinformatycznych,
w szczególności w systemach określonych w ustawie o systemie informacji
w ochronie zdrowia;
6) kontener na inny certyfikat umożliwiający realizację zadań związanych
z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty określonych w odrębnych przepisach.
 

 

Print Friendly, PDF & Email