Porozumienie Stomatologów na wysłuchaniu publicznym ws ustawy o działalności leczniczej

Written by admin on 11 grudnia 2010. Posted in Porozumienie Stomatologów


Biuletyn nr: 4475/VI
Komisja: Komisja Zdrowia /nr 194/
Data: 10-12-2010
Mówcy: Ekspert Business Center Club Wojciech Bociański
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska
Prezes Zarządu Spółki Pro-Medica Andrzej Bujnowski
Pełnomocnik Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych Andrzej Cisło
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Gardias
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz
Przedstawiciel Zarządu Regionu Lublin Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii Stanisław Kiszczak
Technik radioterapii Alicja Klimaszewska
Prezes Federacji Pacjentów Polskich Stanisław Maćkowiak
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Grzegorz Mazur
Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej OPZZ Urszula Michalska
Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Maria Ochman
Przewodniczący poseł Bolesław Piecha /PiS/
Ekspert Pracodawców RP Krzysztof Tuczapski
Przedstawiciel Związku Zawodowego „Sierpień 80” Zbigniew Zdónek

Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem posła Bolesława Piechy (PiS), przewodniczącego Komisji Zdrowia, przeprowadziła:

– wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3489).

 

fragment dotyczący wystąpienia Pełnomocnika Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów kas Chorych

 

Przewodniczący poseł Bolesław Piecha (PiS):
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przypominam o dyscyplinie czasowej. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów, a przygotuje się do wystąpienia pan prezes Hamankiewicz z Naczelnej Rady Lekarskiej.

Pełnomocnik Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych Andrzej Cisło:
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowna pani minister, państwo posłowie i drodzy zebrani, nazywam się Andrzej Cisło, jestem pełnomocnikiem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych z siedzibą w Krakowie.

Nasze stowarzyszenie już wcześniej, bo na etapie prac rządowych, zgłosiło zainteresowanie pracami nad tym aktem prawnym, nie wiedząc nawet, że będzie miało szansę wziąć udział w procedowaniu nad tym aktem w warunkach namiastki demokracji ateńskiej.

Proszę państwa, pierwsze spostrzeżenie ogólne. Mamy drobną wątpliwość natury proceduralnej, czy druk sejmowy nr 3489 jest kompletny, ponieważ – jak to wynika z dyspozycji art. 34 ust. 4 regulaminu Sejmu – przedłożenie rządowe powinno zawierać projekty kluczowych aktów wykonawczych. Niewątpliwie takim kluczowym aktem wykonawczym do tej ustawy będzie zrealizowane w myśl art. 21 ust. 3 tego projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia o warunkach, jakie spełniać musi wyposażenie i pomieszczenia podmiotów leczniczych. Mówi się o tej ustawie, że będzie konstytucją dla opieki zdrowotnej. Otóż zapewniam, że dla 80% podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mniejszą, ale równie ważną konstytucją będzie właśnie to rozporządzenie, dlatego, że zmienia się zupełnie kształt delegacji – będą musiały być podzielone wymogi w stosunku do szpitali i do mniejszych jednostek leczniczych.

Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że dla środowiska stomatologicznego jest to szczególnie ważne. Otóż chyba nigdzie indziej, tak jak w naszym przypadku, w związku z masowością tych świadczeń, nie skupiają się tak bardzo konsekwencje przeregulowania. Apelujemy więc do pani minister o to, aby projekt tego rozporządzenia jak najszybciej był złożony… Jest złożony. Przepraszam. Dziękuję, ale nie ma tego na serwerze Sejmu.

Szanowni państwo, powiem o niebezpieczeństwie pewnych regulacji, ale pierwsza uwaga dotyczyć będzie jednego aspektu, w którym regulacji zabrakło. Mam na myśli art. 2, w którym mówi się o kierownikach podmiotów leczniczych. Art. 42, rozwijając myśl art. 2, nie reguluje w ogóle wymagań, jakich się będzie oczekiwać od kierowników podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami. W obecnie funkcjonującej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, którą ta ustawa ma zastąpić, jest delegacja dla ministra zdrowia do wydania takiego rozporządzenia. Takie rozporządzenie istnieje i w przypadkach, kiedy placówka lecznicza zatrudnia lekarzy, jest w nim wymóg, aby kierownikiem był lekarz lub lekarz dentysta mający minimum 5-letni staż pracy.

Proszę państwa, określenie wymagań dla kierowników jest absolutnie niezbędne. Dlaczego? Dlatego, że skoro ma to być regulowana działalność gospodarcza, a w zasadzie każdy przedsiębiorca może założyć podmiot leczniczy, ale nie może być sytuacji, że każdy przedsiębiorca w rozumieniu tej ustawy będzie mógł być kierownikiem, który przecież będzie pełnić bardzo poważne funkcje – musi wejść czasami w relacje między personelem, co menedżer potrafi, ale wejść w spór między lekarzem a pacjentem, czy między pielęgniarką a pacjentem może tylko ten, kto się na tej materii choć trochę zna. Tak więc proponujemy, aby w art. 42 dodać ust. 5, który będzie stanowić, iż minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii, w drodze rozporządzenia, określi wymogi stawiane kierownikom podmiotów leczniczych prowadzonych przez przedsiębiorców…

Przewodniczący poseł Bolesław Piecha (PiS):
Przypominam o czasie. A jeśli są uwagi, zawsze można je wnieść do protokołu. Proszę konkludować.

Pełnomocnik PSLSKC Andrzej Cisło:
Tak. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że mamy drobną uwagę do art. 11, gdzie nie dość precyzyjnie – naszym zdaniem – jest określona definicja podstawowej opieki zdrowotnej. Ja, na przykład, nie odnajduję w tej definicji art. 11 niespecjalistycznych poradni stomatologicznych. Trzeba dokładnie zdefiniować, co jest podstawową opieką zdrowotną.

I kolejne zagadnienie – polisy odpowiedzialności cywilnej. Jak rozumie to nasze stowarzyszenie, przenosimy akcent z ubezpieczenia obowiązkowego lekarzy na ubezpieczenia podmiotów – każdy podmiot leczniczy będzie musiał mieć polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. I to jest racjonalne. Natomiast najważniejsze jest to, że ten projekt w art. 24 powiela błąd, który wkradł się chyba na etapie prac przy ustawie o izbach lekarskich, kiedy wprowadzano obowiązkowe polisy dla lekarzy.

Otóż w dalszym ciągu mamy dwie polisy, szanowni państwo. Pierwszą – polisę podmiotu, który będzie miał ubezpieczenie z tytułu, że jest podmiotem, i drugą – z tytułu, że zawarł kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tak z tego wynika, pani minister. Proponowalibyśmy to doprecyzować w ten sposób, aby w art. 5 zawrzeć wyraźne stwierdzenie, że w przypadku, gdy podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, dopełnienie tego obowiązku zapisanego w art. 24 będzie jednoznaczne z dopełnieniem obowiązku wynikającego z art. 136b. Teraz, w obecnym brzmieniu ust. 5 jest tylko wzmianka, że ten obowiązek nie dotyczy czynności, ale jest tak interpretowany, że oprócz ogólnej polisy trzeba mieć jeszcze polisę związaną z kontraktami.

Chciałbym również zarekomendować państwu troskę o to, że jeżeli likwidujemy ubezpieczenia lekarskie, żeby zająć się tym, jak wygląda odpowiedzialność cywilna lekarzy za czynności wykonywane w ramach pomocy nagłej, do której lekarz jest obligowany ustawowo w myśl art. 30…

Przewodniczący poseł Bolesław Piecha (PiS):
Przypominam, że czas nas goni…

Pełnomocnik PSLSKC Andrzej Cisło:
Ostatnim zagadnieniem, które poruszę – całość oddajemy do protokołu – jest propozycja, aby w art. 40 wyraźnie zapisać, że lekarz dentysta legitymujący się co najmniej 5-letnim stażem pracy może zatrudnić innego lekarza dentystę i to nie tylko w celu odbywania stażu podyplomowego, gdyż, zgodnie z innym projektem ustawy, staż podyplomowy ma być zniesiony. Dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu.

Przewodniczący poseł Bolesław Piecha (PiS):
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, pana Hamankiewicza. Chciałbym, żeby przygotował się do wystąpienia przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej z Łodzi.


Print Friendly, PDF & Email