Ujemne punkty w kryteriach oceny ofert dla NFZ za wyniki kontroli

Written by admin on 20 września 2011. Posted in Absurdy prawa medycznego

z opinii przygotowanej przez autora strony na potrzeby Zespołu Negocjacyjnego KS NRL :

 

W sprawie umieszczenia w kryteriach oceny ofert ujemnej punktacji z tytułu wyników postępowań kontrolnych.

 1.    Na wstępie należy zważyć w jakim celu wydawane jest Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert.
  Nie ulega wątpliwości , że zarządzenie to jest narzędziem jednolitego ustalania kryterium wyboru ofert opisanego w art. 142 ust 5 ustawy, w myśl którego to zapisu komisja wybiera oferty charakteryzujące się m.in. „najkorzystniejszym bilansem ceny do przedmiotu zamówienia” .
  Kluczową wydaje się więc odpowiedź na pytanie co jest przedmiotem zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia  nie jest prowadzenie współpracy z NFZ, a jest nim udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym.  Przy tak zdefiniowanym przedmiocie zamówienia drugorzędne z punktu widzenia interesu pacjenta i bezpieczeństwa i jakości świadczeń jest rzetelne wypełnianie bardzo zawiłych i jednocześnie dość niejednoznacznie opisanych obowiązków kontrahenta Funduszu. Ogólne warunki umów zawierają w wielu miejscach sformułowania dość wieloznaczne (jak np. „rażące naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej” ) stąd negatywny wynik kontroli niewiele mówi o jakości udzielonych  świadczeń. Takie parametry jak „błędne kwalifikowanie świadczeń” jest już zarzutem  absolutnie oderwanym od relacji świadczeniodawca- pacjent stąd branie tych elementów pod uwagę w ocenie jakości udzielania świadczeń nie ma podstaw.
  Wydaje się więc zasadnym twierdzenie, że dopóki  świadczeniodawca cieszy się pełnią praw wykonywania zawodu ocena jakości udzielanych świadczeń należy do uprawnionych organ ów nadzoru merytorycznego (o których czynności mogą oczywiście wnioskować kontrolerzy NFZ)  ,  mierzona może być również stopniem satysfakcji pacjent ów (trudno o rzetelna metodologię tej oceny w ujęciu punktowym).  

 2.  Tak sformułowany obecnie poziom wag skalujących w obrębie  kryterium jakości zupełnie  abstrahuje od prób oceny jakości świadczeń udzielanych przez podmioty wchodzące do systemu NFZ , oraz podmioty, które od czasu negatywnie zakończonej kontroli  zmieniły formę prawną lub przejęły kontrakt w formie cesji.
 3. Plan kontroli nie przewiduje aby planowe kontrole obejmowały wszystkich świadczeniodawców.
 4.  Konkursy odbywają się najczęściej w odstępach trzyletnich. Zarządzenie precyzuje zaś , że ujemna punktacja dotyczy postępowań kontrolnych zakończonych w roku poprzedzającym postępowanie konkursowe . Istnieje więc całkiem realna możliwość, że dwóch świadczeniodawców mających identyczny wynik kontroli ale w dwóch różnych latach będzie ponosiło diametralnie różne konsekwencje jej wyników. Rozciągnięcie zaś zakresu wpływu wyników kontroli na punktację na okres trzyletni jest całkowicie niecelowe  z uwagi na nikły wpływ niedociągnięć na jakość świadczeń oraz prawdopodobną korektę tych niedociągnięć w okresie po kontroli.

Rozstrzygającym argumentem jest brak punktacji za  właściwe wykonywanie świadczeń oraz za  wieloletni status świadczeniodawcy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

Z podanych powyżej względów  obecność  tego poziomu skalującego w kryterium jakości  stoi  w sposób oczywisty  w sprzeczności z ustawową zasadą równego traktowania oferentów i zapewnienia przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

 

Print Friendly, PDF & Email