e-Dokumentacja' 2014
zasady funkcjonowania wymiany danych

i węzłowe problemy
wg stanu na rok przed wprowadzeniem
maj 2013r.

Wstęp
Wydaje się, że u źródeł pomysłu uchwalenia ustawy o sysemie informacji w ochranie zdrowia leżało przekonanie, że da się w ten sposób uporządkować całą medyczną rzeczywistość
Cały system składa się z wielu podsystemów, z których jeden (czyli SIM) zdaje się zajmować centralne miejsce, zaś pozostałe systemy ("dziedzinowe") poza tym, że same są źródłem informacji (np o pracownikach medycznych, o podmiotach, o procedurach) połaczone z systemem SIM umożliwiają de facto jego działanie (trudno gromadzić dane o zabiegach bez bazy pracowników, podmiotów i słowników procedur).
System umożliwi pacjentowi wgląd w historię choroby (raczej w spis wykonanych procedur, bo właściwa obszerna dokumentacja pozostawać będzie w zasobach gabinetów) . Będzie się mógł zapisać na wizytę finansowaną z ubezpieczenia zdrowotnego, sprawdzić stan kolejki, odwołać wizytę, otrzymać e-receptę, e-skierowanie. Każdy lekarz , do którego pacjent się uda będzie za jego zgodą mógł prtzejrzeć spis wykonanych u pacjenta procedur i zamówić kopię dokumentacji medycznej.

Opracowanie niniejsze nie jest oczywiście reklamą i peanem na cześć ustawy (to władza sobie zapewnia sama) . Wszystkie analizy wskazują, że zaprojektowana reforma będzie obarczona dużym kosztem, który w zasadniczej części poniesie środowisko medyczne
Można się jedynie spierać, czy większą częścią tego kosztu będą wydatki rzeczowe (komputery,oprogramowanie, czytniki kart, internet) , czy dodatkowi pracownicy lub nadmierne obciążenie dotychczas pracujących członków zespołów medycznych.

Czy obowiązek prowadzenia dokumentacji elektronicznej dotyczy wszystkich podmiotów , czy tylko udzielających świadczeń w ramach uzbezpieczenia zdrowotnego?
akty prawne przywołane w opracowaniu

I. S I M

System Informacji Medycznej

System ten obsługiwany będzie przez 2 platformy cyfrowe:
1)Platformę Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych;
2)Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.
Jak to ma działać ?
Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą ( a więc podmioty lecznicze i praktyki zawodowe) prowadzić będą od 1.08.2014 dokumentację medyczna w postaci elektronicznej. W momencie uruchomienia
Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (dalej P1)
wszystkie podmioty bedą przekazywać do P1 informacje w formie komunikatów o wykonanych świadczeniach niezależnie czy były to świadczenia finansowane ze środków publicznych, czy też nie. Świadczeniodawcy mający umowę z płatnikiem docelowo bedą mogli na podstawie przesłanych danych rozliczyć się z płatnikiem. W SIM wygenerować też będzie można elektroniczną receptę (ponieważ dostęp do SIM będą miały również apteki).
przykład stomatologiczny


Dane przekazywane do SIM uwiarygadniane będą certyfikatem (art 16 ust.5 ustawy o systemie informacji)
szczegóły

Informacje o wykonanych usługach przekazywane bedą do SIM przynajmniej raz dziennie w formie komunikatów w określonym formacie
o formacie komunikatów

II. Przejmowanie przez SIM dokumentacji podmiotów likwidowanych

przepisy

Pytanie:

Przepis §80 rozporządzenia ws dokumentacji nie określa schematu zrzutu bazy danych programów , w których gromadzona jest dokumentacja medyczna. Aby SIM mógł udostępniać przyjmowane dokumentacje w formie komunikatów , winny być one przekazywane przez likwidowane podmioty wedle takiego samego schematu jak komunikaty powstałe wskutek realizacji zamowienia dokumentacji.
Trudno bowiem przypuszczać , że SIM własnymi siłami będzie konwertować przejęte dokumentacje do obowiazującego schematu
Czy zatem nie jest tak, że programy, które już dziś zapewniają zrzut bazy danych do formatu xml będą musiały dostosować schematu i układu danych do układu danych obowiązującego w komunikatach SIM ?

III. Ewentualny czasowy rozdział wprowadzenia obowiązku wdrożenia dokumentacji elektronicznej od uruchomienia Platformy P1.

przepisy
Czy to miało by jakikolwiek sens?, czy opóźnienie uruchomienia P1 nie powinno automatycznie spowodować ustawowego przesunięcia wejścia w życie obowiązku dokumentacji elektronicznej?


IV. Spostrzeżenia i wnioski
w związku z:
 • brakiem jakiejkolwiek informacji o zamierzeniach legislacyjnych w kierunku przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązku gromadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej
 • oraz-z drugiej strony- dość nieodległym jak na skalę wyzwania (126 tys usługodawców) terminie
  sformułować można kilka istotnych spostrzeżeń:
  dwa produkty informatyczne, czy jeden?

  co i jak kupić?

  jakie warunki winno spełniać oprogramowanie placówki medycznej?

  obawy o kształt rynku oprogramowania dla placówek medycznych  V. Wykonalność projektu - próba zdefiniowania zasadniczych pytań do ekspertów i władz publicznych

  1. Sensem określonego w art 58 ustawy o systemie informacji vacatio legis w stosunku do obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji jest danie placówkom medycznym czasu na opracownie rozwiązań technicznych i zakup oprogramowania.
  Niezwykle ważny jest w tym procesie wybór dostawcy oprogramowania (patrz pkt IV.3) . Okres vacatio legis ma w tym przypadku swój sens dopiero od momentu, w którym wiadome powszechnie wszystkie szczegóły techniczne komunikatów przesyłanych do SIM przez placówki medyczne.
  Inaczej bowiem dostawcy oprogramowania nie mogą w pełni zobowiązać się, że zakupione teraz oprogramowanie będzie "interoperatywne" i w praktyce w pełni współpracować będzie z SIM . Na dzień sporządzenia opracowania informacja , o której mowa w par8 rozporządzenia ws SIM nie jest publicznie dostępna.(przynajmniej w części dotyczącej P1)

  2.Czy wzorem operacji przejścia w rozliczniach "świadczeniodawca-NFZ" w postaci komunikatów xml, wymagany będzie udział programów w środowisku testowym?. Czy opracowany jest schemat i termin udostępnienia testowania oprogramowania komercyjnego we współpracy z SIM?

  3. Czy jakikolwiek przepis (powszechnie obowiązującego prawa lub przepis wewnętrzny)obowiązujący bądź projektowany- zawęża dostęp oprogramowania do współpracy z SIM ?

  4.Czy znany i jasny jest tryb nadawania certyfikatów?

  5. Z informacji , jakie mozna uzyskać ze strony CSIOZ wynika, że głównym wykonawcą części III realizacji P1 (zawierającej m.in System Gromadzenia Danych Medycznych oraz System Wspomagania Rozliczeń ) będzie firma Kamsoft oferująca już dziś placówkom medycznym komercyjne oprogramowanie.
  Czy nie narusza to zasad uczciwej konkurencji?, czy wykonawca i projektant tak newralgicznych systemów nie ma możliwości wyrobienia sobie na rynku komercyjnego oprogramowania uprzywilejowanej pozycji? To zaś odbić mogłoby się na cenie oprogramowania. Czy ta sytuacja (kiedy projektant i wykonawca jest uczestnikiem rynku oprogramowania mającego współpracować z tymi systemami) spełnia kryteria transparentności ?

  6. Sama korporacja lekarska to ok 140 tys osób czynnych zawodowo. Do tego uprawniony do sporządzania informacji personel średni, apteki. Zapewne nie wszyscy mają równe potrzeby szkoleniowe- inne będą mieli lekarze-przedsiębiorcy, inne lekarze pracujący w podmiotach. Czy są zapewnione środki publiczne (państwowe lub unijne) na przeszkolenie na róznyc poziomach "wtajemniczenia". A jeśli środki są, to czy jest plan ich sprawnego rozdziału?

  7. Pomimo wielości szczytnych celów wymienionych w przepisach ustawy o systemie informacji, sednem całej tej części reformy, która dotyczy obowiązku wszystkich placówek medycznych jest pacjent posiadający zdolność do autoryzowanego dostępu do swoich danych. Pacjent bez możliwości autoryzowanego dostępu nie przejrzy swoich wizyt, wykonanych procedur, lekarz tego pacjenta nie uzyska potwierdzenia zgody pacjenta na przejrzenie jego historii choroby, a więc i nie zamówi i nie otrzyma żadnej dokumentacji pacjenta od innej placówki. Podmiotem tej reformy jest 38 mln "usługobiorców".
  Zasadne wydaje się pytanie o:
 • próbę określenia rzeczywistego zainteresowania pacjentów takim pełnym udziałem w "dobrodziejstwach" reformy ( tu należy wziąć pod uwagę bilans korzyści z występującym u części osób lękiem przed narzędziami informatycznymi). Czy takie badania były wykonane?
 • faktyczne możliwości dystrybucji np kart , za pomocą których pacjenci potwierdzać będą w systemie swoją tożsamość.
  Może należałoby rozważyć zmianę kolejności wdrażania poszczególnych modułów?


  maj 2013r

  opracowanie:lek.dent.A.Cisło
  www.autonomia-dent.pl
 •