Projekt uchwały ws składek- lekarze emeryci

 

                Andrzej Cisło

członek Naczelnej Rady Lekarskiej

Poznań 11 września 2017r

Naczelna Rada Lekarska

W związku z Apelem nr 2 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z 1 kwietnia 2017r skierowanym do NRL a dotyczącym konieczności zmiany zasad pobierania składek członkowskich od lekarzy emerytów, jako członek NRL i jednocześnie członek Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Zjazdu tej Izby

wnoszę o rozpatrzenie przez Wysoką Radę

na jednym z pozostałych w 2017r posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej, projektu nowelizacji tej Uchwały.

Andrzej Cisło

cztaj też:"Dwa Apele Zjazdu"

 
co wprowadzić ma  projektowana zmiana?

Ponieważ uchwała w obecnym kształcie nieco "bezlitośnie" nakazuje lekarzom emerytom wpłacenie pełnej składki nawet w przypadku osiągania niewielkiego przychodu, projekt postuluje utworzenie odrębnej  kategorii składkowej (10 zł /mc) dla tych lekarzy emerytów i rencistów, którzy nie osiągają poza emeryturę lub rentą dochodu wyższego od dochodów lekarzy stażystów

Projekt Uchwały

[projekt]

Uchwała NR…

Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia….

w sprawie zmiany uchwały o wysokości składki członkowskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej  z dnia 5 września 2014r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Składkę w wysokości 10 zł miesięcznie opłaca:

  1. lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, zwany dalej „lekarzem stażystą”;
  2. lekarz będący:

-rencistą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz.U….)  lub ustaw odnoszących się do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, lub

– emerytem w rozumieniu przepisów , o których mowa powyżej  i ukończył 60 lat- w przypadku kobiety lub 65 lat- w przypadku mężczyzny

który  poza świadczeniem emerytalnym lub rentowym osiąga dochód nieprzekraczający wysokość rocznego dochodu  osiąganego przez lekarza stażystę, ustalonego zgodnie z przepisami dotyczącymi odbywania stażu podyplomowego.”

2)w §1  po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„2a. Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę w stosunku do lekarza, o którym mowa  w ust.2 pkt 2 ,  jeżeli lekarz złoży odpowiedni pisemny wniosek, przedstawi decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu emerytury lub renty i złoży oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu lub kserokopię zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku”

3)w §5 prostuje się mylnie podaną datę podjęcia tracącej moc uchwały 8/08/V z „4 kwietnia 2004r” na „4 kwietnia 2008r”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Uzasadnienie

 XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL wskazał na niestosowność  wyłączenia z przesłanek zwolnienia lekarza z obowiązku opłacania składki członkowskiej faktu osiągania przychodu ze źródeł  wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pożądanym ze wszech miar stanem winna być sytuacja, kiedy odchodzący na emeryturę lekarz posiada poza emeryturą oszczędności, które rozsądnie inwestowane dają mu dodatkowe zabezpieczenie (lokaty, obligacje,jednostki funduszy). Te zaś i tak obłożone są w Polsce dość dużym podatkiem od zysków z inwestycji kapitałowych (tzw. „podatek Belki”). Podczas dyskusji delegaci wskazywali, że przesłanką zniesienia zwolnienia od składki Naczelna Rada uczyniła nie dochód a wręcz przychód (który jak wiadomo dochodu nie gwarantuje) . W projekcie powrócono do zasady obowiązującej pod rządami uchwały NRL 8/08/V- składki dla lekarzy emerytów w wysokości 10 zł pod wskazanymi w uchwale warunkami . Projektowane zapisy umożliwiają opłacanie obniżonej składki w przypadku częściowego zatrudnienia przy pobieranej emeryturze lub rencie i jednocześnie nie wykluczają całkowitego zniesienia obowiązku wnoszenia składki, z chwilą ukończenia 75 r życia lub nieosiągania żadnego przychodu (wówczas restrykcyjne pojęcie przychodu może pozostać) poza emeryturą lub rentą  (§3 uchwały z września 2014r) .

 

 

Konieczny system publikacji orzeczeń sądów lekarskich

list do członków Krajowego Zjazdu Lekarzy