Ustawa o działalności leczniczej- informator

pyt zobacz też:

arrow zbiór przepisów sanitarnych

 

 

USTAWA O  DZIAŁALNOŚCI  LECZNICZEJ

informator

paragraf przebieg procesu legislacyjnego :Druk sejmowy : Nr 3489data wejścia w życie: 1 lipca 2011 [z wyjątkiem kilku regulacji ]traci moc: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
Niżej zamieszczona tabela zawiera opis najważniejszych zmian
 1. Co trzeba wiedzieć?
 2. Rejestr podmiotów
 3. Regulaminy
 4. Ubezpieczenia OC
 5. Wymogi sanitarne
 6. Współpraca praktyki z podmiotem leczniczym [ dawniej nzoz]
NIE POMYL!”podmioty wykonujące działalność leczniczą” to :

 • podmioty lecznicze /dawne zozy i nzozy/
 • oraz praktyki zawodowe [lekarskie i pielęgniarskie]

1

O czym trzeba pamiętać w dniu wejścia w życie ustawy?

Art. 205.

Z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych.

komentarz: dr Kowalski prowadzi nzoz. Wedle nowej nomenklatury dr kowalski jest podmiotem leczniczym a jego przychodnia- przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego. Jeśli dr Kowalski prowadzi nzoz w spółce z dr Nowakiem to podmiotem leczniczym jest ich spółka

Art. 206.

Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują swoją działalność, […], do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 208.

1. Organy prowadzące dotychczasowe rejestry praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych prowadzą te rejestry na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 r.
2. Osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej dostosują swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

komentarz: art 206 i 208 ust 2 nakazują dostosować swą działalność do wymogów nowej ustawy.

Na czym polegać ma to dostosowanie?

1. Należy uzupełnić dane rejestrowe – jeśli w rejestrze brakuje któregokolwiek z wpisów określonych w art 106- z pewnością w żadnym rejestrze nie ma ostatniego elementu czyli informacji o ubezpieczycielu. Tę informację złożymy jak zawrzemy nową umowę OC- przepis regulujący nowe OC wejdzie w życie 1.01.2012r.

2. Należy nadać podmiotowi (praktyce, podmiotowi leczniczemu ) Regulamin

3 Minister Zdrowia wydał Rozporządzenie dot wymogów dla pomieszczeń i urządzeń – jednolite zarówno dla dzisiejszych zoz/nzoz , jak i praktyk. Jeśli podmiot wykonujący działalność leczniczą nie będzie spełniał określonych tam wymogów , musi do końca 2012 r złożyć swemu organowi rejestrowemu program dostosowawczy, który musi zrealizować do końca 2016 roku.

4. W przypadku współpracy z nzoz na zasadzie praktyki na wezwanie przerejestrować praktykę

2

Regulamin

podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Art. 23.
Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika.

Art. 24.
1. W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności:
1) firmę podmiotu;
2) cele i zadania podmiotu;
3) strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;
4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;
7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
10) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
11) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.5)) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;
12) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
13) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Do regulaminu organizacyjnego praktyk zawodowych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 3, 6–8, 11 i 13.
4. Do regulaminu organizacyjnego podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia ambulatoryjne nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 11.

3

Rejestr

podmiotów  i dane przekazywane do rejestru:

Art. 106.

1. Organem prowadzącym rejestr jest:
1) wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego – w odniesieniu do podmiotów leczniczych,
2) okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza – w odniesieniu do tych praktyk,
3) okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę – w odniesieniu do tych praktyk
– zwani dalej „organem prowadzącym rejestr”.
2. Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Sposób prowadzenia rejestru i funkcjonowania systemu teleinformatycznego określają przepisy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
3. W przypadku podmiotu leczniczego do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz dane dotyczące:
1) oznaczenia podmiotu leczniczego:
a) firmę albo imię i nazwisko,
b) adres podmiotu,
c) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
d) numer REGON,
e) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
2) dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;
3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
4) formę organizacyjno–prawną;
5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
6) dane dotyczące struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w tym wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
7) datę wpisu do rejestru;
8) datę wystawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz jego numer;
9) datę zmiany wpisu do rejestru;
10) datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru;
11) dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji;
12) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111;
13) informacje, o których mowa w art. 25 ust. 3.[?!]****

4. W przypadku praktyki zawodowej do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz dane dotyczące:
1) oznaczenia lekarza lub pielęgniarki:
a) imię i nazwisko,
b) imiona i nazwiska wspólników spółki – w przypadku spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej lekarzy albo pielęgniarek lub położnych,
c) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
d) adres do korespondencji,
e) posiadane specjalizacje,
f) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
g) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
2) oznaczenie rodzaju praktyki;
3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej;
4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
5) datę wpisu do rejestru;
6) datę wystawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz jego numer;
7) datę zmiany wpisu do rejestru;
8) datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru;
9) dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji;
10) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111;
11) informacje, o których mowa w art. 25 ust. 3. [?!]****

————————————–

[?!]****

Art..25 ust 3. Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

art.217

[…]

3. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmiot wykonujący działalność leczniczą dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat.

4

Ubezpieczenia OC

Art. 25.
wchodzi w życie 1.01.2012

1. Umowa ubezpieczenia:

1)   odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;

2)   z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

2. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

3. Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

4. Przepis ust. 1 pkt 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.6)).

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność.

Art. 148.

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.36)) wprowadza się następujące zmiany:

[…]

6)   uchyla się art. 48a i 48b;    [wchodzi w życie 1.01.2012]

komentarz: oba przepisy zamieniają w istocie ubezpieczenie lekarzy na ubezpieczenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Będzie to miało konsekwencje dla lekarzy podmiotów leczniczych. Pod rządami art 48a ustawy o zawodach lekarz i lekarza dentysty ubezpieczony musiał być każdy lekarz pracujący na każdej innej podstawie niż umowa o pracę. Do tego dawny nzoz (bo tej formy działania to głównie dotyczyło) w dobrze pojętym swym interesie (a w przypadku świadczeń NFZ-obowiązkowo) wykupywał polisę opiewającą na firmę(NZOZ). Od 1.01.2012 taka „dwoistość” nie będzie już potrzebna: nie ma działalności lekarskiej (poza praca na etat) , która nie byłaby ujęta w ramy działalności leczniczej zdefiniowanej w ustawie. Gdziekolwiek więc lekarz nie udzieli świadczeń- udzieli ich w jakimś podmiocie. I ten podmiot będzie z mocy art 25 miał obowiązek ubezpieczenia.

Art. 172.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.53)) wprowadza się następujące zmiany:

10) art. 136b otrzymuje brzmienie:                                             [wchodzi w życie 1.01.2012]

„Art. 136b. 1. Świadczeniodawca:

1) będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

[przepis ten de facto scala polisy dla świadczeniodawców mających jednocześnie kontrakt z NFZ i działalność komercyjną]

5

czytaj o projekcie rozporządzenia:

Wymogi sanitarne

Art. 22.

1. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności warunków:

1) ogólnoprzestrzennych;

2) sanitarnych;

3) instalacyjnych.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem wykonywanej działalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych. czytaj o rozporządzeniu

4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego tych osób, a także rodzajem prowadzonej działalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.

6

Współpraca

praktyki z podmiotem leczniczym

Jeśli lekarz współpracował dotąd z nzoz na takiej zasadzie, że wystawiał rachunki nzoz-owi jako praktyka na wezwanie to odtąd nie będzie mógł tego robić ,gdyż -jak stanowi art 20:

Art. 20.

Miejscem wezwania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 5 oraz w art. 19 ust. 3, nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

Pojawia się  w zamian nowy rodzaj praktyki:

 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, lub
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

należy więc zarejestrować nowy rodzaj praktyki (opłaty za rejestrację praktyk będą odtąd dużo , dużo niższe) i za pomocą tak zarejestrowanej praktyki nawiązać współpracę.

Zakaz reklamowania działalności leczniczej

z ustawy o działalności leczniczej:

Art.14.Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.

O numerach (rejestrowych)

jak je znaleźć

Nowe uregulowania prawne związane z rejestracją praktyk

 

Warto odnotować parę zmian w dotychczasowych zasadach rejestracji praktyk i podmiotów leczniczych .