Polska nie zaskarży rozp.UE ws rtęci

nadeszła w tej sprawie odpowiedź MZ

Opłaty środowiskowe

papiery1 Przepisy wprowadzające ułatwienia dla przedsiębiorców de facto usunęły kwestie opłat srodowiskowych z życia medycyny ambulatoryjnej.

czytaj więcej…

 

A jak to wyglądało w przepisach , kiedy ten obowiązek był aktualny?

Opłaty środowiskowe – podstawy prawne

 

 • Ustawa o ochronie środowiska  >>
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat >>

Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska

 

 

 

formularz

   Przedmiot opłat:

 

Art. 273. 1. Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:
1)   wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
2)   wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3)   pobór wód;
4)   składowanie odpadów.

Ad 1) dotyczy to naszych instalacji grzewczych w gabinetach (o ile są w naszym władaniu) i samochodów rejestrowanych na działalność gospodarczą

W orbicie zainteresowania organów pobierających opłaty środowiskowe i oczekujących na sprawozdania są tzw "podmioty korzytające ze środowiska"

    Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

20)  podmiocie korzystającym ze środowiska – rozumie się przez to:

a)  przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

b)  jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

c)  osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;

Co jeśli nie złożymy zestawienia ? [składa się je  do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza ]

Art. 288. 1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:

1)   nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

2)  […]

2. Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie:

1)   pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat;

2)   innych danych technicznych i technologicznych.

3.[..]

Art. 359. 1. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 287 ust. 1, nie prowadzi wymaganej ewidencji, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu, o którym mowa w art. 286.

 

Kiedy nie wnosimy opłat?

Art. 289. 1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł. Przepisy art. 286 ust. 1-2 stosuje się odpowiednio. [tz. opłaty nie wnosimy ale zestawienie złożyć należy]

————————————————————-

 

 

Komu zapłacić, jak ustalić opłatę ?

 

W zasadzie interesują nas 2 wielkości:

 • Liczba litrów paliwa zakupionego na rachunek formy i zaliczonego do kosztów

Tabela w Obwieszczeniu Ministra Środowiska podaje stawkę za poszczególne rodzaje paliwa w zależności  od  dnia pierwszej rejestracji pojazdu. Podane w tabeli stawki odnoszone są do 1 tony paliwa .
Np. lekarz kupuje 50 litrów paliwa miesięcznie. To daje 300 litrów na półrocze.

Ponieważ ciężar właściwy benzyny to 720-780 kg/m.sześć , to owe 300 litrów daje maksymalnie 240 kg czyli  0,24  tony. Taka wielkość przemnożona przez  kilka czy nawet kilkanaście złotych za tonę  da opłatę od 2 do 5 złotych. A ponieważ nie wnosi się opłat niższych od 400 zł  sprawa nie istnieje. Istnieje tylko obowiązek złożenia zeznania.

 

 • Wielkość zużytego opału na potrzeby firmy, na który wystawiony jest rachunek na firmę .

Jeśli dzierżawimy lokal wraz z ogrzewaniem to opał nas nie interesuje bo za opał płaci wynajmujący nam lokal własciciel. Jeśli zaś mamy własny lokal z własnym kotłem i kupujemy gaz[węgiel] na rachunek firmy to zużycie przez nas opału podlega  opłacie.
Tu stawka za zużycia paliwa gazowego odnosi się do 1 miliona kubików[m.sześć]

Istnieje jeszcze kwestia komu płacić za zużyte paliwo -opłaty wnosi się na rachunek  i zestawienia przesyła się
1. W przypadku kotłów grzewczych : urzędu marszałkowskiego województwa, w którym  [mówiąc kolokwialnie] ten kocioł działa,
2. W przypadku paliwa silnikowego – urzędu marszałkowskiego, w którym zarejestrowana jest firma.

Przykład: firma zarejestrowana jest we Wrocławiu , ale ma gabinet np.. w Rawiczu (wielkopolskie), gdzie postawiła sobie budynek z własnym kotłem grzewczym. I do tego Rawicza z Wrocławia dojeżdżają lekarze z Wrocławia samochodami firmowymi. Opłaty zapewne żadnej za kocioł nie będzie , ale zestawienie za kocioł grzewczy wysyła ta firma Marszałkowi w Poznaniu,  a za paliwo silnikowe Marszałkowi we Wrocławiu [bo tam jest zarejestrowana]

 

Obwieszczenia Ministra Środowiska

ws stawek za korzystanie ze środowiska

 

ZA ROK:

Informacja o odpadach -wzór formularza

 

 

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska dot. wzoru formularzy przeznaczonych do zbiorczych zestawień  ilości odpadów  (przekazywane Marszałkowi Województwa do 15 marca każdego roku za rok poprzedni)

W przypadku gabinetów stomatologicznych wypełnić należy dane placówki i 
Z kratek  w dolnej części Działu 1 zakreślamy kratkę „W” – (wytwórca odpadów)

Dział 2 -dotyczy wytwarzających odpady   więc wypełniamy tylko ten dział .

Pozostałe nie dotyczą gabinetów więc zostawiamy niewypełnione lub uzupełniamy adnotacją” nie dotyczy”. W zasadzie można by ich w ogóle nie załączać, gdyż podpis składającego oświadczenie jest zawarty w tabelce na pierwszej stronie

pobierz wzór zestawienia [na podstawie nowej wersji rozporządzenia M.OchrŚr z grudnia 2010]

 

 

 

Ustawa o zapobieganu chorobom zakaźnym i rozporządzenia wykonawcze

 

                                                                     

rozporządzenia wykonawcze 
artykuł w Aktualnościach     

USTAWA

z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r) [wyciąg z rozdziału 3 ]                   [pełny tekst ustawy ]

 
Rozdział 3 

Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich

Art. 11. 1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
  1)   ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych;
  2)   monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;
  3)   opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji:
a)  skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
b)  wyrobów medycznych oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń;
  4)   stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych;
  5)   wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej;
  6)   prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań, o których mowa w ust. 1.

Art. 12. 1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych prowadzą dokumentację realizacji działań, o których mowa w art. 11.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia , sposób dokumentowania realizacji działań, o których mowa w art. 11, oraz warunki i okres przechowywania tej dokumentacji, uwzględniając skuteczność zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Art. 13. 1. Realizacja działań, o których mowa w art. 11 i 12, oraz prowadzenie dokumentacji tych działań, w tym wyniki kontroli wewnętrznej, podlegają, zgodnie z właściwością, kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia , zakres i sposób prowadzenia kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 6, częstotliwość jej przeprowadzania, sposób jej dokumentowania, a także warunki udostępniania i przechowywania tej dokumentacji, mając na względzie zapewnienie skuteczności zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz cele nadzoru epidemiologicznego.

 

Przepisy dotyczące prawa sanitarnego

   Ustawa o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym [wraz z rozporządzeniami wykonawczymi] ,

  Ustawa o inspekcji sanitarnej

—————————————————————————————-

KODEKS KONTROLI ZAKAŻEŃ – Rezolucja Komitetu Stomatologów Europejskich 

Partner czy strażnik?

 przepisy sanitarne istotne dla gabinetów medycznych wymogi stawiane przez inspekcję sanit.
dyskusja nad niektórymi z nich-zobacz

 

Całość naszych obowiązków, będących pod nadzorem inspekcji sanitarnej podzielić możemy na 4 działy :

  • Profilaktyka zakażeń
  • Gospodarka odpadami
  • Ochrona radiologiczna
  • BHP w związku z profilaktyką zranień (obowiązuje przedsiębiorców zatrudniających personel narażony na zranienia)

 

 

Każdy z nich jest pochodną innej ustawy i wydanych do niej rozporządzeń. zobacz zestawienie

 

 Dokumentacja działań w zakresie profilaktyki zakażeń >>>

 Gospodarka odpadami >>>

 Ochrona radiologiczna >>>

 Profilaktyka zranień  >>>

zobacz też Opłaty środowiskowe >>>

 

 

Wzrasta aktywność połączonych sił inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska. Polska jest w tyle za Europą w dziedzinie gospodarki odpadami. Będzie trzeba płacić do Unii kontrybucję za niesegregowanie odpadów. Może właśnie stąd taki front. Sumiennej selekcji odpadów niebezpiecznych należy oczywiście przyklasnąć. Gorzej jeśli tu i ówdzie dochodzi do niepotrzebnego mnożenia nie tyle przepisów co wymogów stawianych na podstawie zaleceń a czasem pobożnych życzeń. Co jest obowiązującym prawem a co prawem powielaczowym?

 Kontrole przeprowadzane przez inspekcję sanitarną Wymogi sanitarne wobec radiologii stomatologicznej    

 

 

 

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna: