Autonomia-mapa drogowa

mapa i dziennik niecodziennego dialogu

kompas Izba Lekarska nie jest stowarzyszeniem a urzedem publicznym- nie może więc zupełnie swobodnie określić zasad swej organizacji. Podlegają one kontroli legalności właśnie z powodu natury działania. Izby swymi kompetencjami wchodzą bowiem w zakres swobód obywatelskich

co upoważnia ustawodawce do takiego ograniczania praw obywatelskich?

Przepis art 17 ust.1 Konstytucji , który jednak w sposób jednoznaczny określa charakter instytucji, jakiej można powierzyć pieczę i reprezentację osób wykonujących zawód zaufania publicznego: musi być to insytytucja samorządowa- samorząd po prostu.

o co musi zadbać ustawodawca?

O ile w przypadku typowych samorządów (jednozawodowych) np radcowskiego czy aptekarskiego -sprawa jest prosta, o tyle w przypadku samorządu zrzeszającego dwa zawody ( w szczególności o tak róznej liczebności) ustawodawca musi zadbać, aby atrybut samorządości czy też "samorządowości" decyzji czy działań dotyczących pieczy i reprezentacji odnosił sie do obu zawodów (równiez mniejszościowego).


papiery1
Ważne dokumenty a odrzucone lub zupelnie zignorowane. I przede wszystkim

spis złamanych
w trakcie tej "debaty" standardów

 

wystRPO
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o ocenę,

czy lekarze dentyści sąwłaściwie reprezentowani w ramach wspólnego z lekarzami samorządu zawodowego.

 

diariusz15a
Zawsze wmawiano na prawo i lewo, że tzw."autonomia" to hobby paru facetów i ...

...i poza nimi nikt się tym nie interesuje. Okzauje się że zainteresowanych jest coraz wiecej


spis złamanych standardów

2016-07-11

List 11 samorzadowców pracujacych na rzecz Izb Lekarskich do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła tekst listu

Pan dr n.med. Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do rozmowy, która miała miejsce na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 23 czerwca br., my niżej podpisani, kierujemy na Pana ręce list osób, które z tytułu pełnionych przez lata w Samorządzie funkcji zdołały zgromadzić niezbędny zasób zaufania Koleżanek i Kolegów Stomatologów, aby mieć tytuł do zwrócenia się do Pana w niezmiernie ważnej sprawie, stanowiącej obecnie zarzewie potencjalnie bardzo poważnego konfliktu.

Jak Pan Minister wie, istnieje poważny spór w łonie samorządu lekarskiego dotyczący pozycji mniejszościowej grupy zawodowej (jaką jesteśmy), jej praw
do samorządnych decyzji i działań w obszarze pieczy i reprezentacji lekarzy dentystów. Spór sięga nawet głębiej, gdyż podważa się publicznie prawo lekarzy dentystów do korzystania z atrybutów samorządności oraz wyraża się sugestie, że za cała sprawą stoją wyłącznie względy ambicjonalne forsowane przez nielicznych i to w celu osłabienia Samorządu.

Oczywiście tak nie jest. Konstytucja RP, ustanawiając prawo ustawodawcy do powoływania w drodze ustawy samorządów zaufania publicznego, wyraźnie określiła charakter tych instytucji nazywając je właśnie "samorządem". Z takiej właśnie samorządności muszą mieć możliwość skorzystać oba zawody w dwuzawodowym samorządzie. Wiemy, z publicznych doniesień, że stanowisko współbrzmiące ze zgłaszanymi przez nasze izby i nasze komisje stomatologiczne postulatami zajął również Rzecznik Praw Obywatelskich Pan dr Adam Bodnar. Całość dokumentacji z licznych wystąpień dużej części naszych Komisji oraz wystąpienie RPO stanowi nader przekonywujący argument za rozpoczęciem poważnej debaty w tej sprawie.

Jesteśmy przekonani , że odroczenie tej koniecznej reformy odbierze izbom lekarskim wiarygodność w środowisku stomatologicznym i nadszedł czas na energiczne i zdecydowane działania.

Liczymy na  spotkanie z Panem Ministrem w tej sprawie. Nie chcemy nikogo wykluczać z dyskusji, jednak punktem jej wyjścia powinna być rzetelna analiza stanu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których obecnie nie spełnia on standardu należytej reprezentacji odrębnej przecież grupy zawodowej. Wszelkie analizy, zarówno sporządzone przez prawników NIL, jak i niezależnych ekspertów wykluczają dokonanie jakiejś znaczącej zmiany bez nowelizacji ustawy o izbach lekarskich z grudnia 2009r. Zakres zmian musi być przemyślany tak, aby z jednej strony zapewnić stabilność instytucji samorządu, a z drugiej strony - aby zmiana nie była fragmentaryczna i aby dawała realne wzmocnienie pozycji naszej grupy zawodowej.

- Andrzej Cisło - Wielkopolska Izba Lekarska
- Rafał Kielkowski - Śląska Izba lekarska
- Dariusz Kościelniak - Krakowska Izba Lekarska
- Radosław Maksymowicz - Rzeszowska Izba Lekarska
- Małgorzata Nakraszewicz - Dolnoślaska Izba Lekarska
- Anita Pacholec - Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska
- Aleksandra Perczak - Bydgoska Izba Lekarska
- Lesław J. Pypeć - Łodzka Izba Lekarska
- Agnieszka Ruchała-Tyszler - Szczecińska Izba Lekarska
- Robert Stępień - Krakowska Izba Lekarska
- Jacek Woszczyk - Wojskowa Izba Lekarska

Projekt uchwały ws składek- lekarze emeryci

 

                Andrzej Cisło

członek Naczelnej Rady Lekarskiej

Poznań 11 września 2017r

Naczelna Rada Lekarska

W związku z Apelem nr 2 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z 1 kwietnia 2017r skierowanym do NRL a dotyczącym konieczności zmiany zasad pobierania składek członkowskich od lekarzy emerytów, jako członek NRL i jednocześnie członek Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Zjazdu tej Izby

wnoszę o rozpatrzenie przez Wysoką Radę

na jednym z pozostałych w 2017r posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej, projektu nowelizacji tej Uchwały.

Andrzej Cisło

cztaj też:"Dwa Apele Zjazdu"

 
co wprowadzić ma  projektowana zmiana?

Ponieważ uchwała w obecnym kształcie nieco "bezlitośnie" nakazuje lekarzom emerytom wpłacenie pełnej składki nawet w przypadku osiągania niewielkiego przychodu, projekt postuluje utworzenie odrębnej  kategorii składkowej (10 zł /mc) dla tych lekarzy emerytów i rencistów, którzy nie osiągają poza emeryturę lub rentą dochodu wyższego od dochodów lekarzy stażystów

Projekt Uchwały

[projekt]

Uchwała NR…

Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia….

w sprawie zmiany uchwały o wysokości składki członkowskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej  z dnia 5 września 2014r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Składkę w wysokości 10 zł miesięcznie opłaca:

  1. lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, zwany dalej „lekarzem stażystą”;
  2. lekarz będący:

-rencistą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz.U….)  lub ustaw odnoszących się do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, lub

– emerytem w rozumieniu przepisów , o których mowa powyżej  i ukończył 60 lat- w przypadku kobiety lub 65 lat- w przypadku mężczyzny

który  poza świadczeniem emerytalnym lub rentowym osiąga dochód nieprzekraczający wysokość rocznego dochodu  osiąganego przez lekarza stażystę, ustalonego zgodnie z przepisami dotyczącymi odbywania stażu podyplomowego.”

2)w §1  po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„2a. Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę w stosunku do lekarza, o którym mowa  w ust.2 pkt 2 ,  jeżeli lekarz złoży odpowiedni pisemny wniosek, przedstawi decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu emerytury lub renty i złoży oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu lub kserokopię zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku”

3)w §5 prostuje się mylnie podaną datę podjęcia tracącej moc uchwały 8/08/V z „4 kwietnia 2004r” na „4 kwietnia 2008r”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Uzasadnienie

 XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL wskazał na niestosowność  wyłączenia z przesłanek zwolnienia lekarza z obowiązku opłacania składki członkowskiej faktu osiągania przychodu ze źródeł  wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pożądanym ze wszech miar stanem winna być sytuacja, kiedy odchodzący na emeryturę lekarz posiada poza emeryturą oszczędności, które rozsądnie inwestowane dają mu dodatkowe zabezpieczenie (lokaty, obligacje,jednostki funduszy). Te zaś i tak obłożone są w Polsce dość dużym podatkiem od zysków z inwestycji kapitałowych (tzw. „podatek Belki”). Podczas dyskusji delegaci wskazywali, że przesłanką zniesienia zwolnienia od składki Naczelna Rada uczyniła nie dochód a wręcz przychód (który jak wiadomo dochodu nie gwarantuje) . W projekcie powrócono do zasady obowiązującej pod rządami uchwały NRL 8/08/V- składki dla lekarzy emerytów w wysokości 10 zł pod wskazanymi w uchwale warunkami . Projektowane zapisy umożliwiają opłacanie obniżonej składki w przypadku częściowego zatrudnienia przy pobieranej emeryturze lub rencie i jednocześnie nie wykluczają całkowitego zniesienia obowiązku wnoszenia składki, z chwilą ukończenia 75 r życia lub nieosiągania żadnego przychodu (wówczas restrykcyjne pojęcie przychodu może pozostać) poza emeryturą lub rentą  (§3 uchwały z września 2014r) .

 

 

Konieczny system publikacji orzeczeń sądów lekarskich

list do członków Krajowego Zjazdu Lekarzy