Wadliwa legislacja-Intro

 

Do pewnego momentu można to było traktować jako zwykle „wypadki przy pracy”, ale skala zjawiska przybrała już niepokojące rozmiary.

Chodzi tu nie o złe prawo, ale o wadliwy i w gruncie rzeczy arogancki sposób tworzenia prawa.

Zagadnienie jest o tyle ważne, że opisane tu przykłady dowodzą praktyk podważających zasadę współuczestnictwa obywateli w życiu publicznym i wpływu obywateli na kształt stanowionego w Polsce prawa. Podważają też w bezpośredni sposób wiarygodność organizacji reprezentujących obywateli, statutowych przedstawicieli związków zawodowych, zrzeszeń, stowarzyszeń i samorządów zawodowych, które to organizacje powinny mieć prawo realnego wpływu na proces legislacyjny..

Będzie więc to spis poważnych uchybień proceduralnych podczas procesu stanowienia prawa. Do takich zaliczyć należy:

  • Przetrzymywanie przez Sejm obywatelskich projektów ustaw,
  • Projektowanie rozporządzeń niezgodnych z delegacją ustawową
  • Przedkładanie do konsultacji zewnętrznych projektów niespełniających przepisanych prawem warunków ,
  • Nieprzedkładanie w rządowych projektach ustaw projektów kluczowych aktów prawnych

Jest to więc element nieczystej gry władzy ze społeczeństwem, narzędzie dominacji tejże władzy w myśl zasady, że władza i tak najlepiej wie…