Programy dostosowawcze, decyzje sanitarne

Written by admin on 2 lutego 2012. Posted in Artykuły

czy są konieczne?

 

Media lekarskie zaczynaja informować iż do 30 .06.2012 należy złożyć program dostosowawczy do którego trzeba dołączyć opinię sanitarną względem tego projektu. Chodzi tu o podmioty, które na dzień wejścia w życie ustawy o dzialanosci leczniczej nie spełniają wymogów sanitarnych. Tych wymogów, które zawarte są w starym, jeszcze póki co obowiązującym rozporządzeniu ws wymagań stawianym ZOZ.
Istotnie taki obowiązek ciąży na właścicielach tych podmmiotów.

Pozostaje tylko pytanie po co go wykonywać, skoro zgodnie z art219 ustawy o dzialaności leczniczej, owo stare rozporządzenie jest ważne nie dłużej jak do 30.06,2012.

Jak już wiemy MZ wysmażyło już w listopadzie projekt nowego rozporządzenia dotyczącego wymogów ( jednolite dla praktyk i podmiotów) . Powiedzieliśmy już sobie, że jest ono dość liberalne
Jeśli założymy, że nowe rozporządzenie wejdzie w brzmieniu zbliżonym do projektowanego, to znakomita większość podmiotów leczniczych będzie spełniała nowe warunki i nie będzie mowy o żadnym programie dostosowawczym.
Ale żeby właściciele podmiotów mogli spać spokojnie, że nie bedą potem musieli na ostatnią chwilę robić program i -co gorsza- załatwiać dla niego opinię sanitarną, powinni gdzieś tak w pierwszej dekadzie marca widzieć już ostatecznie podpisane rozporządzenie.

W dniu 1 lutego zwróciłem się za pośrednictwem listy dyskusyjnej dla członków NRL o zdopingowanie MZ do szybszego procedowania nad tym projektem. Prezes Hamankiewicz poinformował dziś członków NRL , że sprawa ta została przedstawiona w dniu dzisiejszym Ministerstwu. Z informacji Prezesa NRL wnioskować można, że nie była to interwencja bezowocna.

 

Na adres redakcyjny wpłynęły też zapytania, czy z przepisów ustawy o dzialaności leczniczej wynika obowiązek uzyskania do 30 czerwca br nowej decyzji sanitarnej przez wszystkie podmioty wykonujące dzialaność leczniczą.
Ustawa istotnie przewiduje, że warunkiem uzyskania wpisu do ewidencji jest przedstawienie organowi rejestrowemu decyzji administracyjnej Sanepidu.

Tyle, że wszystkie praktyki i nzozy działające w dniu 1 lipca 2011 nabyły taki wpis w nowym rejestrze z mocy prawa.
Mówi o tym wprost przepis art 217

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestr:
1) zakładów opieki zdrowotnej prowadzony na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1,
2) indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich,
3) indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych
– stają się rejestrem.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpisy w rejestrach, o których mowa w ust. 1, stają się wpisami w rejestrze.
3. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmiot wykonujący działalność leczniczą dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat.

Po cóż więc mielibyśmy składać dokument niezbędny do uzyskania wpisu, kiedy my już mamy nowy wpis?

Musimy więc złożyć wnioski o uzupełnienie wpisów w rejestrze o te elementy, których wymaga obecna ustawa o dzialanosci leczniczej, a których to elementów nie ma w dotychczasowym rejestrze. Jednak nowe rejestru nie zawierają kolumn poświęconych decyzji sanitarnej. 

ac

Print Friendly, PDF & Email