Kontrole wykonania umów

Written by admin on 18 kwietnia 2009. Posted in Przepisy ogólne

Przepisy regulujące przeprowadzanie kontroli u świadczeniodawców:

 2015-01-01 | wejście w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach, która w jednym z artykułów zmienia ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wyłączając kontrole umów z NFZ spod obowiązku powiadamiania. Nie będą więc umów z NFZ dotyczyć:ogólne zasady kontroli przedsiębiorców   

 

    • Zarządzenie nr 55/2014  w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli
    • Na czynności urzędników Funduszu przysługuje świadczeniodawcy prawo złożenia skargi. Reguluje tą kwestię >>Zarządzenie 31/2010 Prezesa NFZ w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

contribute

 

 w sprawie kontroli dotąd:

 

Osobną czynnością jest złożenie zażalenia na czynności Dyrektora Oddziału Funduszu do Prezesa NFZ. Możliwość taką przewiduje art.160 ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Ważne- zażalenie takie składa się za pośrednictwem Oddziału, na który składamy owo zażalenie.
Termin rozpatrzenia zażalenia-14 dni.
W przypadku gdy drogą złożenia zażalenia oprotestowujemy karę umowną złożenie takiego pisma wstrzymuje potrącenie kary z należności Funduszu wobec Świadczeniodawcy.
Art 161 stanowi ponadto, że w przypadku negatywnego rozpatrzenia zażalenia przez Prezesa NFZ świadczeniodawcy przysługuje wniosek o ponowne jego rozpatrzenie przez Prezesa Funduszu./ od 1.01.2015 zażalenie rozpatrywane będzie tylko raz/

Print Friendly, PDF & Email