Co powinno być na wywieszcze w gabinecie?

Written by admin on 19 kwietnia 2009. Posted in Przepisy ogólne

Nasze obowiązki w tym zakresie zawarte są w „ogólnych warunkach wykonywania .świadczeń”.

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia MZ z 6.05.2008

§ 11.

1. W miejscu udzielania świadczeń świadczeniodawca jest zobowiązany do podania do wiadomości świadczeniobiorców informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń.
2. Świadczeniodawca ma obowiązek umieszczenia na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicy ze znakiem graficznym Funduszu, według wzoru określonego przez Prezesa Funduszu.
3. W przypadku gdy w budynku, o którym mowa w ust. 2, świadczenia udzielane są także przez podmioty, które nie zawarły umowy z Funduszem, znak graficzny Funduszu powinien być umieszczony w sposób jednoznacznie wskazujący, który z podmiotów udziela świadczeń na podstawie umowy.
4. Świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących:

1) imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej, a w przypadku ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ? także imion i nazwisk osób udzielających świadczeń oraz godzin i miejsca udzielania świadczeń;
2) miejsc i godzin udzielania świadczeń przez podwykonawców, jeżeli zachodzi potrzeba poinformowania o tym świadczeniobiorców;
3) zasad zapisów na porady i wizyty, z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych;
4) trybu składania skarg i wniosków;
5) praw pacjenta;
6) adresu oraz numerów telefonów podmiotów udzielających świadczeń poza godzinami pracy określonymi w umowie, a w szczególności w dni wolne od pracy i w święta ? w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;
7) numerów telefonów alarmowych ratownictwa medycznego, to jest numerów: ?112? i ?999?;
8) adresu oraz numeru telefonu właściwego miejscowo Rzecznika Praw Pacjenta oraz numeru bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta przy ministrze właściwym do spraw zdrowia;
9) informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie;
10) innych informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia świadczeniobiorcom, wynika z umowy.

5. Z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń całodobowo, informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 6 i 7, powinny być widoczne także z zewnątrz budynku.

—————————————————-

2014-05

18 maja 2014 wszedł w życie obowiązek informowania w formie wywieszki o zasadach przyjęć osób o szczególnych uprawnieniach

Print Friendly, PDF & Email