Organizacja udzielania świadczeń

Written by admin on 19 kwietnia 2009. Posted in Przepisy ogólne

Organizacja udzielania świadczeń:

(z ogólnych warunków udzielania swiadczeń)

§ 9.

1. Świadczeniodawca udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem pracy oraz planem rzeczowofinansowym, stanowiącymi załączniki do umowy.

2. Świadczeniodawca z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni powiadamia na piśmie oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, wskazując przewidywany okres jej trwania, a w przypadku świadczeń opłacanych w sposób określony w § 16 i 18, także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie.

3. Przerwa w udzielaniu świadczeń, o której mowa w ust. 2, wymaga zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia udzielonej na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

4. Za zgodę, o której mowa w ust. 3, uważa się także brak sprzeciwu dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 14 dni od planowanej przerwy w udzialaniu świadczeń

5. W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie podejmuje czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadamiając jednocześnie oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach.

ze szczegółowych materiałów informacyjnych:

§ 4.

1. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

2. W harmonogramie, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca jest zobowiązany do spełnienia minimalnych warunków, dotyczących organizacji udzielania świadczeń,określonych w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych.(red:5×5 godz w tym 2x do 18.00)

3. Harmonogram pracy powinien gwarantować prawo świadczeniobiorców do równego dostępu do świadczeń.

4. Pacjent zgłaszający się z bólem otrzymuje świadczenie w dniu zgłoszenia.

Print Friendly, PDF & Email