Wykonywanie zawodu lekarza

Written by admin on 19 kwietnia 2009. Posted in Zestawienie przepisów

Wykonywanie zawodu lekarza reguluje uchwalona 5 grudnia 1996, wielokrotnie nowelizowana ustawa o zawodzie lekarza.

Nowelizacja z 20 kwietnia 2004 roku zmieniła tytuł ustawy na ” ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty”. Zmiana ta niesie za sobą dość znaczny skutek- odtąd lekarze i lekarze dentyści wykonują 2 odrębne zawody nie tylko w rozumieniu potocznym ale również w rozumieniu zawodów zaufania publicznego.

Ustawa wymienia warunki , po spełnieniu których okręgowe rady lekarskie przyznają prawo wykonywania zawodu .

Ustawa zawiera delegację dla Ministra Zdrowia do wydania szeregu rozporządzeń odnośnie : praktyk lekarskich, specjalizacji, staży, recept i wielu innych

Zasady odpowiedzialności zawodowej lekarzy zostały określone  ustawą z 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich

Print Friendly, PDF & Email