Uchwała SN- czy możliwa jest skarga na uchylenie wyroku OSL?

Written by admin on 19 września 2017. Posted in Negatywna ocena lekarza, Orzecznictwo

 

Uchwała  I KZP 9/17 Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2017r
uchwała z uzasadnieniem

Znaczenie tej uchwały zapewne określi dokładnie decyzja Naczelnego Sądu Lekarskiego lub samego Sądu Najwyższego. Uchwała bowiem dotyczy uprawnienia stron postępowania karnego w sytuacji, gdy sąd drugiej instancji uchyla wyrok sądu pierwszej instancji i odsyła sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Takich sytuacji nie brakuje w sądownictwie lekarskim więc z pewnością trzeba się będzie z tym tematem zmierzyć.
Skąd pomysł że strony w takim wypadku mogą złożyć na taki wyrok skargę do Sądu Najwyższego?
Otóż  takie uprawnienie stronom nadaje znowelizowany w ubiegłym roku kodeks postępowania karnego.
Dodano tam rozdział 55 a który opisuje kiedy i na jakich warunkach taka skarga do SN może być złożona.
art.539 k.p.k
Rozdział  55a
Skarga na wyrok sądu odwoławczego
Art.  539a.  [Podstawy skargi do Sądu Najwyższego] §  1.  Od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania stronom przysługuje skarga do Sądu Najwyższego.
§  2.  Wyrok można zaskarżyć w całości lub w części.
§  3.  Skarga może być wniesiona wyłącznie z powodu naruszenia art. 437 lub z powodu uchybień określonych w art. 439 § 1.
Art.  539b.  [Termin wniesienia skargi. Wstrzymanie wykonania wyroku] §  1.  Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Przepisy art. 524 § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
§  2.  Wniesienie skargi powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku.
 
Omawiana uchwała SN jest o tyle ważna, że wypowiada się o stosowalności tych przepisów do postępowań dyscyplinarnych Radców Prawnych.
Nie jesteśmy Radcami,  ale pewne wyraźne analogie w ustawie o izbach lekarskich oraz ustawie o radcach prawnych pozwalają przypuszczać że gdyby strona postępowania przed sądem lekarskim złożyła taką skargę do SN, to brak wystarczających argumentów aby postępowanie Sądu Najwyższego wobec lekarzy miało być inne niż w przypadku Radców.
 
popatrzmy: badanym przez SN przepisem był art.74 prim ustawy o radcach prawnych. Czy da się znaleźć pasujący do niego (analogiczny) przepis w ustawie o izbach lekarskich?
 
z ustawy o radcach pr. z ustawy o izbach lek.
Art.  74(1).  [Odpowiednie stosowanie przepisów k.k. i k.p.k.] W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy:
1) Kodeksu postępowania karnego;
2) rozdziałów I-III Kodeksu karnego.
 
Art.  112.  W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy:
1)  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej;
2)  rozdziałów I-III i art. 53 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
 

Nawet pobieżna analiza wskazuje, że te przepisy są identyczne .
a/ Oba zawierają wyrażenie „odpowiednio” (znaczenie tego wyrażenia w kontekście omawianej sprawy szczegółowo objaśnia omawiana uchwała SN;
b/ oba odsyłają do tych samych ustaw , a wyłączenie zawarte w art.112 pkt 1 ustawy o izbach lekarskich nie obejmuje rozdziału 55a k.p.k.
 

Skąd wziął się pomysł na wprowadzenie tego przepisu do kpk?

Można sobie wyobrazić, że obie strony postępowania ( w szczególności ta, która nie składała apelacji) mogą nie być zadowolone z tego, iż sąd drugiej instancji, choć mógł, nie zadał sobie tyle trudu aby dokonać odmiennego ustalenia, tylko po prostu odesłał sprawę. Oficjalnie podaje się, że ta zmiana ma zniechęcac sądy odwoławcze do uchylania wyroków i odsylanie spraw do ponownego rozpoznania.

Co to w praktyce może ten przepis oznaczać dla postępowania przed sądami lekarskimi?

W takim wypadku należałoby się liczyć  z przerwaniem postępowania na czas potrzebny Sądowi Najwyższemu na rozpatrzenie takiej Skargi. Można przypuszczać, że zwiększyłoby to ryzyko przedawnienia.

Czy to przesądzone?

Oczywiście nie, Stanowisko musi zająć NSL (musi zdecydować czy pouczać strony o takiej możliwości) . Niezależnie od decyzji NSL i tak o zajęciu się ewentualną taką skargą zdecydować musi SN (przy pierwszym takim przypadku).

Osobnym zagadnieniem jest rzecz jasna samo (szerokie jak rzeka) zagadnienie warunków, w jakich może zapaść wyrok uchylający z odesłaniem do ponownego rozpatrzenia.

ac

 

 

 
 

Print Friendly, PDF & Email