Założenia do ustawy-opieka nad dz.i mł. w wieku szkolnym

Written by admin on 28 września 2017. Posted in Legislacja

 

Projekt z dnia : 26 września 2017r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :   Artykuły:

2017-09-26 Projekt założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

  


 Infodent24:Opis priojektu

zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.

 

 

Z tekstu dokumentu:

Ważnym elementem kompleksowości opieki profilaktycznej nad uczniami jest wzmocnienie opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Odpowiedzialną za monitorowanie
i koordynowanie tej opieki byłaby pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, których zadaniem będzie współpraca z lekarzem dentystą, wskazywanie rodzicom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii oraz monitorowanie realizacji zaleceń lekarza dentysty. Obowiązkiem dyrektora szkoły będzie natomiast zapewnienie uczniom dostępu do lekarza dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie zlokalizowanym poza terenem szkoły, współpracującym ze szkołą.
Oprócz kwestii organizacyjnych zakłada się równolegle rozpoczęcie prac nad zmianą zakresu i sposobu finansowania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży.[wytł. od redakcji] Proponowane rozwiązania będą uwzględniały wymóg uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która byłaby udzielana na początku roku szkolnego, ze wskazaniem dokładnego jej zakresu.

[…]

Zadania lekarza dentysty sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem, realizowane zarówno w przypadku, gdy gabinet dentystyczny jest zlokalizowany na terenie szkoły, jak i poza szkołą, będą obejmować:
1) badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz w roku;
2) profilaktykę i leczenie stomatologiczne;
3) edukację i promocję zdrowia jamy ustnej oraz udział w realizacji programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia jamy ustnej;
4) współpracę z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną i dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów;
5) przekazywanie pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej informacji o wydanych uczniowi zaleceniach i planowanym dalszym postępowaniu.
Lekarz dentysta będzie realizował opiekę stomatologiczną nad uczniami w gabinecie zlokalizowanym w szkole albo poza szkołą. W obu przypadkach będzie wymagana zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wykonanie przeglądu jamy ustnej, leczenie), którą wyrażałby na piśmie na początku roku szkolnego. Koordynowanie i monitorowanie opieki stomatologicznej będzie zadaniem pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej, realizowanym przy pomocy ujednoliconej dokumentacji medycznej.
 

Print Friendly, PDF & Email