Rozporządzenie dot. sposobu postępowania z odpadami med.

Written by admin on 10 października 2017. Posted in Profilaktyka zakażeń

aktualizacja 24 października

5 października Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

W przypadku tego rozporządzenia mamy do czynienia z naprawdę dość długim okresem pomiędzy wygaśnięciem poprzedniego, a podpisaniem nowego rozporządzenia- około 20 miesięcy.

Rozporządzenie MZ w wersji doc

 

2017-10-24 Rozporządzenie ogłoszone w Dz.U. pod pozycją 1975

 

W zasadzie niewiele się zmienia w stosunku do projektu . Ostatecznie ministerstwo zrezygnowało z wymogu bezdotykowego otwierania pojemników w których segregowane są odpady medyczne. W pierwotnej wersji projektu pojemniki miały być otwierane za pomocą dźwigni pedałowej, zaś w podpisanym rozporządzeniu wspomina się tylko o otwieraniu sposób zabezpieczający przed zakażeniem.

Rozbudowany został wymóg oznakowania worka lub pojemnika , do którego zbiera się odpady w miejscu wytwarzania widoczne o  oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

  • 1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
  • 2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
  • 3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
  • 4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) wraz z podaniem organu rejestrowego;
  • 5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
  • 6) datę i godzinę zamknięcia.

Przenośne urzadzenie chłodnicze (lodówka) służące do magazynowania odpadów, ma być wyposażone w termometr.

Utrzymane też zostały wymogi pomieszczenia w którym znajduje się przenośne urządzenie chłodnicze do przechowywania odpadów. Pomieszczenie takie musi być wyposażone w podajnik płynu dezynfekującego i zasobnik ręczników papierowych.

Przypomnijmy jednak, że w zupełnie pierwotnej wersji projektu tego rozporządzenia pomieszczenie to miałoby być wyposażone w umywalkę z ciepłą i zimną wodą.

 

Rozporzadzenie ustanawia 18 miesięczny termin dostosowania się do jego postanowień dotyczących pomieszczeń stacjonarnych na gromadzenie odpadów (w stomatologii – rzadkość) .

Pozostałe postanowienia wejdą w życie 30 dni od dnia ogloszenia. 

 

Print Friendly, PDF & Email